Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

ลงทะเบียน KODE ENDPOINT

ซอฟต์แวรร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

KODE ENDPOINT™

เพื่อรับมือกับการทำงานที่วุ่นวายในแต่ละวัน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่ต้องเสียไป
✓ บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดจากส่วนกลาง
✓ ควบคุมเครื่องลูกข่าย ที่อยู่ต่างเครือข่าย หรือต่างสถานที่ได้
✓ จัดกลุ่มเครื่องลูกข่าย ตามกลุ่ม ฝ่าย สาขา ได้
✓ เครื่องลูกข่ายสามารถ Chat กับผู้ดูแลระบบได้โดยตรง
✓ ซอฟต์แวร์ทำงานแบบ Silent Mode จึงไม่รบกวนหน้าจอเวลาทำงานของเครื่องลูกข่าย
KODE สนับสนุนการทำงานให้กับทุกองค์กร โดย KODE ENDPOINT™ ซอฟต์แวร์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เปิดให้ใช้งาน KODE ENDPOINT™ รุ่นสำหรับทดลองใช้งานได้ฟรี เป็นระยะเวลาสูงสุด 30 วัน จำนวน 1 บัญชีผู้ดูแลระบบต่อ 10 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ช่วยดูแลสนับสนุนการทำงานและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ไอที ผู้บริหารองค์กร ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาด เฟรนไชน์ หรือผู้ที่ต้องการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก
ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อทำการลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ KODE ENDPOINT™ รุ่นสำหรับทดลองใช้งาน โดยต้องทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกช่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิารณาอนุมัติการใช้งานซอฟต์แวร์จากทางบริษัทฯ

ทางบริษัท ฯ จะทำการติดต่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติการใช้งานซอฟต์แวร์ KODE ENDPOINT™ รุ่นสำหรับทดลองใช้งาน ผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม

สนใจ KODE ENDPOINT™ Management

แพลตฟอร์มบริหารจัดการและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
ที่ช่วยลดต้นทุน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการทำงาน

วิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย
เพิ่มประสิทธิภาพ สนับสนุนงงานไอที และงานที่เกี่ยวข้องขององค์กร
รองรับ Work Anywhere

Remote Monitoring and Control
สนับสนุนการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ลดเวลา และค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง โดยการดูแลแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จากระยะไกล
Friendly Dashboard

รองรรับเมนูภาษาไทยและอังกฤษ
มีแผงควบคุมการใช้งานที่เข้าใจงง่าย มองเห็นภาพรวม
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดในระบบได้ชัดเจน
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย

IT Asset Management

จัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินทางด้านไอทีอย่างมีระบบ
ตรวจสอบ แจ้งเตือนข้อมูลสัญญา การรับประกัน
สะดวกในการบริหารจัดการทรัพยากรและลดภาระงาน

Cloud Computing

องค์กรไม่จำเป็นต้องส้นเปลืองทรัพยากรเครื่องแม่ขข่าย
ระบบทำงานบน Cloud สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Client Device Location

สนับสนุนการค้นหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายผ่านแผนผัง ตำแหน่งการติดตั้ง มีฟังก์ั่นค้นหาที่รวดเร็ว
แก้ปัญหาการค้นหาเครื่องจำนวนมาก

Service Desk Integration

เมื่อเกิดปัญหากับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
สามารถแจ้งปัญหาได้อย่างสะดวก
และสามารถติดตามสถานะงานซ่อมได้โดยง่าย

Quick Report

สามารถออกรายงานได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของทั้งฝ่ายไอที
ฝ่ายบริหารขององค์กร ไปจนถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDDA)

สนใจ KODE ENDPOINT™

ใช้งานรุ่นทดลองใช้

พร้อมที่จะใช้ KODE ENDPOINT แล้วหรือยัง? สัมผัสประสบการณ์ตรงผ่านซอฟต์แวร์สำหรับทดลองใช้จากเรา

ติดต่อสอบถาม

ต้องการเริ่มต้นใช้งานโซลูชันจาก KODE ENDPOINT หรือไม่? ติดต่อกับทีมขายของเรา

เอกสารดาวน์โหลด

รับข้อมูลผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์