Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

ข้อตกลงผู้ใช้งาน

โปรดอ่านอย่างละเอียด; ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (End-User License Agreement หรือ EULA) ของ KODE ENDPOINT นี้ เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่าน (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) และ บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด (โดยตั้งแต่นี้จะเรียกแทนว่า “ธนสาร”, “Tanasan”, “บริษัทฯ”,”KODE”,”KODE ENDPOINT”,”เรา”,”พวกเรา” หรือ ”ของเรา”) ผู้ซึ่งถือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนจำหน่ายหลัก และเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ใด ๆ ของ บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด เมื่อท่านตกลงทำตามขั้นตอนเพื่อติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) นี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) นี้ ท่านสามารถยกเลิกการติดตั้งหรือใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของเราได้

วัตถุประสงค์และเจตนาของเว็บไซต์ คือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เราจัดให้มีการดาวน์โหลด และ/หรือ ซื้อผ่านเว็บไซต์หรือผู้จัดจำหน่าย

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทดลองใช้
เรานำเสนอซอฟต์แวร์รุ่นทดลองใช้ฟรีสำหรับการดาวน์โหลดตามใบอนุญาตการประเมินผลที่กำหนดไว้ในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) การใช้ซอฟต์แวร์รุ่นทดลองใช้ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) นี้

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
หลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาทดลองใช้แล้วท่านสามารถขอรับสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ผ่านเว็บไซต์หรือตัวแทนจำหน่ายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครสมาชิกรายเดือนหรือรายปี หากมีการใช้ซอฟต์แวร์ของเรา การใช้ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) นี้

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของเรา บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด (“ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต”) รับผิดชอบการขายใบอนุญาตการค้า การซื้อใบอนุญาตประกอบการค้าของท่านจะขึ้นอยู่กับการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขการขายพิเศษใด ๆ ที่อาจมีการตกลงกันระหว่างท่านและผู้จัดจำหน่าย

ข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิ์ของผู้ใช้งาน

ข้อกำหนดต่อไปนี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีพันธะระหว่างท่านและบริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า KODE และ/หรือ KODE ENDPOINT (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์”)

1.
สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ทดลองใช้

บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด (“TANASAN”) มอบสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ทดลองใช้แบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และ/หรือไม่จำกัดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์รุ่นทดลองใช้สำหรับทดลองใช้และประเมินผลของ TANASAN นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และให้บริการในรูปแบบของการดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งรุ่นทดลองใช้ฟรีมีให้ดาวน์โหลดพร้อมคุณสมบัติการใช้งานที่จำกัด ที่หน้าเว็บไซต์ของเรา

2.
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์การใช้งานสำหรับสมาชิกรายเดือนหรือรายปี เรามอบสิทธิ์การใช้งานแบบไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมระหว่างใช้งาน การใช้งานแบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ สามารถใช้งานได้ทั่วโลก การอัพเดทข้อมูลผู้ใช้งาน และปลั๊กอินใด ๆ ภายในระหว่างระยะเวลาสิทธิ์ในการใช้งานของท่าน บทบัญญัติเหล่านี้เป็นไปตามลิขสิทธิ์ในการใช้งานตามที่ได้รับจากเรา ต้องมีการต่ออายุสิทธิ์ในการใช้งานอย่างน้อย 15 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสิทธิ์ในการใช้งานของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง หากท่านไม่ต่ออายุสิทธิ์ในการใช้งานแสดงว่าท่านตกลงที่จะหยุดการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และตกลงที่จะลบซอฟต์แวร์นี้ออกจากระบบของท่านหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาสิทธิ์ในการใช้งานของท่าน

“การใช้งาน” หมายถึง การจัดเก็บตำแหน่ง การติดตั้ง การดำเนินงาน หรือการแสดงซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ตามที่ท่านได้ดำเนินการขออนุญาตใช้งาน

3.
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม

ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ อาจมีซอฟต์แวร์ที่มีต้นกำเนิดมาจากผู้จัดจำหน่ายที่เป็นบุคคลที่สาม และโดยไม่จำกัดการบังคับใช้โดยทั่วไปของบทบัญญัติอื่น ๆ ของข้อตกลงนี้ ท่านยอมรับว่า (1) ชื่อของซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามใด ๆ ซึ่งให้มาเหมือนกัน; และ (2) ท่านจะไม่แจกจ่ายซอฟต์แวร์บุคคลที่สามใด ๆ ที่มีให้กับซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตไม่ว่าในลักษณะใด

4.
ข้อจำกัดในการใช้งาน

นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อตกลงนี้ ท่านจะต้องไม่: (1) ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หนึ่งสำเนาบน CPU มากกว่าหนึ่งชุด; (2) ลบลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือประกาศกรรมสิทธิ์อื่น ๆ จากซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตหรือสำเนา; (3) ทำสำเนาใด ๆ ยกเว้นสำเนาสำรองหรือเก็บถาวรหนึ่งชุดเพื่อวัตถุประสงค์ฉุกเฉินชั่วคราว; (4) ให้เช่า ให้สิทธิ์ใช้งานลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์หรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ บนพื้นฐานแบบ stand-alone หรือเป็นส่วนหนึ่งในแอพพลิเคชั่นของท่าน; (5) แก้ไขหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์; (6) ใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตในธุรกิจบริการที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือแสดงผลภาพที่เห็นได้ชัดของซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตหรือใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ; (7) ดัดแปลง แก้ไข หรือแยกส่วนประกอบซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์; (8) อนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงเข้าถึงใช้งานหรือสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

5.
การบำรุงรักษาและสนับสนุนด้านเทคนิค

การสนับสนุนด้านเทคนิคและบริการบำรุงรักษามีผลบังคับใช้กับแพ็คเกจการสมัครสมาชิกรายเดือนหรือรายปีของการต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เราเสนอบริการบำรุงรักษาและการสนับสนุน ที่มีการสนับสนุนทางอีเมล์สำหรับการรายงานปัญหาการอัปเดตผลิตภัณฑ์และการเข้าถึงเอกสารผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาการสมัคร อย่างไรก็ตามการสนับสนุนทางเทคนิคที่รวมถึงการเข้าถึงออนไลน์ผ่านทางอีเมล์และการสนับสนุนทางโทรศัพท์จะไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ สำหรับผู้ใช้ที่สมัครเป็นสมาชิกกับบริการคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ เรามั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดของท่านเก็บไว้กับเราจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันหลังจากสิ้นสุดสัญญาบริการของท่าน ท่านมีสิทธิ์ส่งคำขอให้ลบข้อมูลของท่านจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา หรือสำรองข้อมูลของท่านและส่งอีเมล์ถึงท่านภายในระยะเวลาที่กำหนด

6.
การเป็นเจ้าของและทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด เป็นเจ้าของในกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดทั้งในและต่อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้ในที่นี้โดยชัดแจ้ง แม้จะมีสิทธิ์ที่จะหยุดหรือไม่เผยแพร่ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ใด ๆ และเพื่อแก้ไขราคา คุณสมบัติ ความสามารถ ฟังก์ชั่น เงื่อนไขการออกใบอนุญาต วันวางจำหน่าย ความพร้อมทั่วไป หรือ ลักษณะของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นั้นได้รับอนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น

7.
การตรวจสอบ

บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด มีสิทธิ์ตรวจสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ KODE ที่ท่านใช้งานอยู่ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนแจ้งจุดประสงค์ความตั้งใจที่จะทำการตรวจสอบซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ภายในองค์กรของท่านในช่วงเวลาทำการปกติ

8.
ความมั่นใจ

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ KODE มีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด โดยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และท่านตกลงที่จะพยายามรักษาความลับของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ท่านตกลงที่จะติดต่อ สื่อสาร บอกกล่าว ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ให้กับพนักงานของท่านและผู้ที่ติดต่อหรือเข้าถึงซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โดยได้รับอนุญาตจากท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะปฏิบัติตามข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) นี้ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ใช้ส่วนใด ๆ ของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้

9.
การปฏิเสธความรับผิดในการรับประกัน

เราไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ KODE จะปราศจากข้อผิดพลาดยกเว้นที่ระบุไว้ในที่นี้ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นี้มีความพร้อม “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ รวมถึงการรับประกันความสามารถเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และไม่มีการรับประกันเกี่ยวกับประสิทธิ์ภาพหรือผลลัพธ์ที่ท่านอาจได้รับโดยใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาความเหมาะสมในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตและรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานซอฟต์แวร์ ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงของข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ ความเสียหาย หรือการสูญหายของข้อมูลซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์การดำเนินงาน

10.
ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ

เพื่อให้มั่นใจว่าท่าน ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ KODE จะสามารถทำงานได้ปกติ เต็มประสิทธิภาพ และถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนมีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่ปลอดภัย เราจึงจัดให้มีการดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ ตามมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะมีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับความเสียหายอันเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือจากอุบัติเหตุทั้งทางอ้อม หรือไม่ได้ตั้งใจให้เกิด หรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายต่อการสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียกำไร การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือการสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจที่เกิดจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ของเรา หรือการเรียกร้องใด ๆ จากฝ่ายอื่น ๆ แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ความรับผิดทั้งหมดของที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของเราภายใต้ข้อตกลงนี้หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้จะต้องไม่เกินจำนวนค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ที่ท่านจ่ายให้กับซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นี้

KODE อาจมีการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ทาง Tanasan มิได้ให้การรับรองความเข้ากันได้ในการใช้งานซอฟต์แวร์เหล่านั้น การที่ผู้ใช้งานเลือกเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว เราจัดทำ Links ที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ให้บริการดาวน์โหลดหรืออัพเดทซอฟต์แวร์อื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานเท่านั้น ทาง Tanasan ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดหรืออัพเดทซอฟต์แวร์ดังกล่าว

11.
การชดใช้ค่าเสียหาย

บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องท่านจากการเรียกร้อง การกระทำ หรือการดำเนินคดีใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ว่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของเราอนุญาตให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดสิทธิบัตรประเทศไทย ลิขสิทธิ์หรือความลับทางการค้าที่ถูกต้องของบุคคลที่สาม ตราบใดที่ท่านให้; (1) แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเรา เพื่อขอการเรียกร้องดังกล่าว; (2) ร่วมมือกับเรา ในการป้องกัน และตรวจสอบที่มาของความผิดปกติ ; (3) อนุญาตให้เราควบคุมการป้องกันและการเจรจาการชำระเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงข้างต้นเป็นข้อผูกมัดเพียงประการเดียวของเราที่มีต่อท่าน และจะเป็นการรักษาสัญญาตามข้อตกลงนี้สำหรับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด จะไม่มีข้อผูกมัดในการชดใช้ค่าทรัพย์สินทดแทนสำหรับการเรียกร้องการละเมิดในขอบเขตที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นผลมาจาก (1) การรวมกันการดำเนินการหรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ; (2) การแก้ไขใด ๆ ของซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เรา; และ (3) ความผิดพลาดของท่านภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไขซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตจากเรา

12
การสิ้นสุดข้อตกลง

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยกเลิก ท่านสามารถยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยการทำลายเอกสารหรือทำลายเอกสารสำรองทั้งหมดของซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่ท่านครอบครอง เราอาจยุติข้อตกลงนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่ไม่จำกัดเพียงการฝ่าฝืนข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ เมื่อสิ้นสุดการใช้งานท่านจะต้องทำลายหรือส่งคืนสำเนาทั้งหมดของซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และให้การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าสำเนาทั้งหมดที่มีอยู่ถูกทำลาย บทบัญญัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับ สิทธิ์ในทรัพย์สิน การไม่เปิดเผย และการจำกัดความรับผิดชอบจะยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกข้อตกลงนี้


อัพเดตล่าสุด 27 พฤษภาคม 2565

ข้อตกลงและนโยบาย

ช่วยเหลือ