IT INFRASTRUCTURE

MANAGEMENT

IT INFRASTRUCTURE MANAGEMENT

คุณสามารถติดตามอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ทำงานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในองค์กรที่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ KODE โดยการตรวจเช็คข้อมูลผ่านหน้าจอแสดงผล KODE Smart Dashboard ทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทางไอทีที่มีประสิทธิภาพ

ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์สูญหาย หรือป้องกันสัญญา ลิขสิทธิ์ หรือการรับประกันของตัวอุปกรณ์หมดอายุโดยไม่มีการแจ้งเตือน ผ่านทางการติดตามตรวจสอบสถานะข้อมูลต่าง ๆ โดยฟังก์ชันที่มีมาให้ใช้งานของตัวซอฟต์แวร์ เนื่องจากข้อมูลสำคัญเหล่านี้อาจทำให้องค์กรตกอยู่ในความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามตามการใช้งานอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่เกินระยะเวลาการรับประกันหรือหมดสัญญากับคู่ขาย หรือแม้กระทั่งการหยุดทำงานของฮาร์ดแวร์อันส่งผลกระทบต่อการทำงานและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นขององค์กร

KODE ENDPOINT ™ ไม่จำกัดเฉพาะการติดตามคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพียงเท่านั้น แต่ยังอนุญาตให้มีการบริหารจัดการในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านไอทีขององค์กร ทั้งในส่วนของฝ่ายไอทีและฝ่ายบริหารเพื่อให้มั่นใจว่าทางองค์กรจะสามารถบริหารจัดการในทุก ๆ เรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดมาตรฐานการใช้งานและสนับสนุนการทำงานให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องส่งผลดีให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

การจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ดี

ให้อะไรกับคุณบ้าง

KODE ENDPOINT™ ติดตามเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพื่อประเมิน ตรวจสอบ และสนับสนุนการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การออกแบบโซลูชั่นตามที่มีการกำหนดค่าไว้ตามความต้องการของลูกค้าจะช่วยในการกำหนดแนวทางและติดตามข้อมูลของทรัพยากรภายในองค์กรได้ ไม่ว่าจะบริหารจัดการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย หรือลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ ก็จะสามารถเห็นภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานะทรัพยากรไอทีทั้งหมดของคุณ

KODE ENDPOINT™ ตรวจสอบข้อมูลซอฟต์แวร์ที่มีอยู่และกำลังมีการใช้งานในปัจจุบัน สามารถติดตามและวิเคราะห์การใช้งานทรัพยากรทางด้านไอทีได้อย่างชัดเจน โดยคุณจะได้รับประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุดในการจัดสรรทรัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่อย่างลงตัว เมื่อคุณได้รับข้อมูลเชิงลึกจากกระบวนการนี้คุณจะสามารถลดต้นทุนทางทรัพยากรทางด้านไอทีได้เป็นอย่างมาก

Benefits of

IT Infrastructure Management

มุมมองไอทีที่สามารถดูแล บริหาร จัดการทรัพยากรขององค์กร

การจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีสามารถบริหารจัดการข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำทั้งจากการป้อนข้อมูลโดยผู้ดูแลระบบและดึงข้อมูลจริงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ติดตามและการจำแนกคอมพิวเตอร์ปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้องค์กรมีความเข้าใจและนำข้อมูลมาบริหารจัดการทรัพยากรและปรับปรุงการวางแผนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบทรัพยากรที่มีอยู่อย่างทั่วถึง

การจัดการทรัพยากรทางด้านไอทีสามารถตรวจสอบข้อมูลซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานอยู่และการอายุการใช้งานของซอฟต์แวร์นั้น ๆ สิ่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นมาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้อง และตรวจสอบสถานะการติดตั้งซอฟต์แวร์ตามจำนวนที่ได้จัดสรรไว้อย่างแม่นยำ

ช่วยจัดสรรทรัพยากรอย่างลงตัว

การตรวจสอบบริหารจัดการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่แม่นยำได้รับการจัดหาและติดตั้งตามความต้องการขององค์กร ช่วยให้องค์กรของคุณก้าวหน้าโดยการจัดการทรัพยากรที่สอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อไปจนถึงการจัดสรรให้แก่ผู้ใช้งานภายในองค์กร 

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การอนุญาตให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน แต่การใช้งานในทางที่ผิดอาจขัดขวางการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน ดังนั้นมาตรการป้องกัน เช่น การจำกัด การเข้าถึงเว็บไซต์บางเว็บ หรือจำกัดการใช้งานบางโปรแกรม ฯลฯ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กรของคุณ 

กำหนดแนวทางลดภาระงาน

คุณสามารถกำหนดนโยบายการใช้งานให้กับผู้ใช้และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเป็นรายเครื่องหรือรายกลุ่มทั้งหมดได้จากการบริหารจัดการของผู้ดูแลระบบจากส่วนกลาง โดยการตั้งค่าระบบจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ส่งผลให้ความต้องการด้านการสนับสนุนจากช่างเทคนิคลดลง

มองเห็นภาพรวมอย่างทั่วถึง

KODE ENDPOINT™ ทำให้เห็นถึงภาพรวมสถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดภายในองค์กร และด้วยคุณสมบัติการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ไอทีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารตลอดจนผู้บริหาร สามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้อย่างสูงสุด