KODE ENDPOINT™

Best Optimized Client Management Software

KODE ENDPOINT™

KODE ENDPOINT™ เป็นแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับองค์กร ครอบคลุมลักษณะขององค์กรทุกขนาด พัฒนาขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนในการจัดการงานด้านไอทีและการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กรของคุณ

WE ARE A UNIFIED

ENDPOINT MANAGEMENT

KODE ENDPOINT™ ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การทำงานด้านไอที โดยมาพร้อมกับคุณสมบัติในการตรวจสอบ ติดตามการทำงาน รวบรวมข้อมูล บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ซึ่งจะทำให้การทำงานด้านไอทีในแต่ละวันของคุณรวดเร็ว ประหยัดเวลา สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย

ด้วยแผงควบคุมอัจฉริยะ KODE ENDPOINT™ ทำให้ระบบไอทีและโครงสร้างพื้นฐานของคุณแสดงผลแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความเสี่ยงและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ การแสดงซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่ อายุการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ในส่วนของสัญญาหรือการรับประกัน ความผิดปกติรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กรของคุณ เป็นต้น เราติดตามการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกข่ายอย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้ให้เป็นไปอย่างราบรื่น และคอยดูแลควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดนโยบายทางด้านไอทีโดยเน้นผลประโยชน์ให้แก่องค์กรรวมไปถึงผู้ใช้งานอย่างสูงสุด

สนใจ KODE ENDPOINT™

ลดต้นทุน
ด้านไอทีอย่างเห็นผล

ลดต้นทุนทางด้านไอทีอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์จากศูนย์กลาง ทำให้การดูและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายผ่านระบบการตรวจสอบแบบเรียลไทม์เป็นไปได้อย่างทั่วถึง ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น จำนวนพนักงาน ค่าเดินทางในการซ่อมบำรุง ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายทางด้านไอที

ลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายจากการหยุดทำงานของระบบ

ช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายภายในองค์กรที่อาจเกิดจากความเสี่ยงในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายหยุดทำงานหรือความบกพร่องของระบบซึ่งส่งผลให้การทำงานไม่เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย KODE ENDPOINT™ สามาถตรวจสอบการทำงานของระบบเพื่อติดตามแนวโน้มความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และช่วยจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการทรัพยากรทางด้านไอทีอย่างลงตัว

KODE ENDPOINT™ สามารถรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินด้านไอที อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควบคุมและตรวจสอบข้อมูลของสินทรัพย์ด้านไอที ตรวจสอบข้อมูลสัญญาและการรับประกันผ่านทางหน้าแดชบอร์ด รวมไปถึงการนำข้อมูลมาจัดการวางแผนงบประมาณ และจัดสรรทรัพยากรด้านไอทีได้อย่างลงตัว

เพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงาน

ประสิทธิภาพที่มาพร้อมการใช้งานที่เรียบง่าย

ด้วยฟังก์ชั่นที่สะดวกต่อผู้ใช้งานทุกรูปแบบ สามารถทำความเข้าใจกับตัวซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดาย โดยมาพร้อมคุณสมบัติในการควบคุมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างครบครัน และการออกรายงานที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจภายในองค์กรของคุณ

เครื่องมือตรวจสอบและช่วยตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบภาพรวมของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดขององค์กรของคุณ ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกจากการทำงานของระบบ เห็นความเสี่ยงของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ และจัดหาแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

ลดความเสี่ยงจากข้อบกพร่องของระบบ

ด้วยคุณสมบัติการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและผู้ดูแลระบบสามารถได้รับการแจ้งเตือนปัญหาที่ตรวจพบ สามารถตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างเหมาะสมเพื่อหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบจากการหยุดทำงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพ
การดูแลบำรุงรักษา

ลดเวลาเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์

ด้วยคุณสมบัติการเข้าถึงจากระยะไกลทำให้การบำรุงรักษาเป็นเรื่องง่าย ผู้ดูแลระบบสามารถให้การสนับสนุนเครื่องลูกข่ายที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่

ตรวจสอบแม่นยำเข้าถึงปัญหาได้อย่างตรงจุด

ตรวจสอบการทำงานของทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายผ่านทางหน้าแดชบอร์ด แจ้งเตือนข้อผิดพลาดและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบอย่างถูกต้องแม่นยำ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

KEY

FEATURES

Inventory Observer

จัดเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดในองค์กรของคุณด้วย KODE ENDPOINT™ ช่วยให้คุณตรวจสอบ และติดตามสถานะของทรัพยากรทางด้านไอทีของคุณ เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างลงตัวและสามารถควบคุมงบประมาณขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Smart Dashboard

การแสดงภาพรวมข้อมูลการทำงานของทรัพยากรคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดแบบเรียลไทม์ผ่านทางหน้าแดชบอร์ด เช่น สถานะการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย การแจ้งเตือนถึงสถานะความผิดปกติที่เกิดขึ้น การแจ้งซ่อม รวมไปถึงเรื่องของสัญญา การรับประกัน และอื่น ๆ ทำให้ทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถวางแผนเพื่อการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สร้างความมั่นใจในการทำงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

Remote Desktop Connection

ให้การสนับสนุนการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากระยะไกลเป็นเรื่องง่าย หมดห่วงเรื่องการทำงานนอกสถานที่ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึง และควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากสถานที่ต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา

Log Viewer

ด้วยฟังก์ชัน Log viewer จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ ข้อมูลการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และสิ่งที่ผู้ดูแลระบบได้กระทำการใด ๆ ต่อเครื่องลูกข่าย สามารถตรวจสอบย้อนหลังในรูปแบบของรายงาน ทำให้ผู้ดูแลระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

Quick Report

ทำให้การสร้างรายงานกลายเป็นเรื่องง่าย และรวดเร็วด้วย KODE ENDPOINT ™ ด้วยการใช้คุณสมบัติการออกรายงานด่วนเพื่อสร้างรายงานตามความต้องการของคุณไม่ว่าจะเป็นการเรียกดูข้อมูลเป็นรายเครื่อง หรือรายงานภาพรวมทั้งหมดของเครื่องคอมพิวเตอร์ในองก์กร

Edition Comparison Matrix

KODE ENDPOINT™

KODE ENDPOINT™ มีให้เลือก 3 รุ่น – LITE+ Edition  STANDARD Edition และ ULTIMATE Edition โดยตารางด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติที่มีให้ในรุ่นต่าง ๆ

Feature LITE + STANDARD ULTIMATE
Suitable For Small Businesses or Personal Computer with up to 10 computers. Complete Endpoint Management across WAN for managing servers, desktops and laptops. Complete Endpoint Management and Help desk system enables support resolve requests so nothing falls through the cracks.
GENERAL Maximum Clients per Server/PC up to 500 up to 3,000 up to 5,000
Menu Language EN / TH EN / TH EN / TH
Encryption
User Account Create
User Account Management
Group Control Permission
SYSTEM System Dashboard
MONITORING System Monitoring
System Information
System Alert
CPU – Memory Usage History
Peripheral Info
HelpDesk Notification
Network Device Status
Comparering Information
ENDPOINT  Group Hierachy Unlimited Unlimited Unlimited
MANAGEMENT Group Management
Software Management
Asset Management
Contract Management
Warranty Management
Map
SYSTEM   Shutdown/Restart Machine
CONTROL Screen Capture
Remote Desktop
File Transfer
Software Deployment
Execute Command
Windows Update
System Policy
Disallowed Application
Block Install Software
Control Permission
Block Website
Block USB
Task Schedule
Chat with Client
REPORT Overview Report
Software Report
License Report
Online – Offline Report
Process Usage
Service Usage
Contract and Warranty
Comparing Report
HELPDESK
Ticket
HelpDesk System

* การใช้งาน KODE ENDPOINT™ ให้เต็มประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความละเอียดหน้าจอ, การแสดงค่าสี, ประเภทของการใช้งาน, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, การใช้แบนด์วิดท์ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

* การใช้งาน Bandwidth โดยทั่วไปต้องการความเร็วในการใช้งานต่อเซสชั่นประมาณ 500 - 1000 kbps โดยการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพที่มากขึ้น เช่น การเล่นวิดีโอ การรับส่งไฟล์ การติดตั้งโปรแกรม อาจต้องใช้ Bandwidth ที่มากขึ้น

สนใจ KODE ENDPOINT™