fbpx

Safe@Home Edition
Register

แบบฟอร์ม Register KODE ENDPOINT™

แบบฟอร์มขอลงทะเบียนเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ KODE ENDPOINT™
รุ่น Safe@Home Edition

คำชี้แจง

KODE สนับสนุนการทำงานจากบ้านของทุกองค์กร โดย KODE ENDPOINT™ ซอฟต์แวร์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เปิดให้ใช้งาน KODE ENDPOINT™ รุ่น Safe@Home ได้ฟรีเป็นระยะเวลา 60 วัน จำนวน 1 บัญชีผู้ดูแลระบบต่อ 10 ผู้ใช้งาน ช่วยสนับสนุนงานควบคุมระยะไกลให้เจ้าหน้าที่ไอที ผู้บริหารองค์กรขนาดเล็กและขนาดย่อม เฟรนไชน์ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จากที่บ้านและภายในองค์กร

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อทำการลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ KODE ENDPOINT™ รุ่น Safe@Home โดยต้องทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกช่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิารณาอนุมัติการใช้งานซอฟต์แวร์จากทางบริษัท ฯ

ทางบริษัท ฯ จะทำการติดต่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติการใช้งานซอฟต์แวร์ KODE ENDPOINT™ รุ่น Safe@Home ผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม

KODE REGISTER Form
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ KODE ENDPOINT *
ทางบริษัท ฯ จะทำการติดต่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติการใช้งานซอฟต์แวร์ KODE ENDPOINT™ รุ่น Safe@Home ผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม