fbpx

OFFICE
OPERATION

KODE ช่วยคุณได้

ฝ่ายบริหารจัดการสำนักงาน

เพิ่มจุดแข็งให้กับบริษัทของคุณง่าย ๆ ด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลทั้งส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ภายในบริษัท ผ่านการวางแผนให้ระบบสารสนเทศทำงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถค้นหาอุปกรณ์ ข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ผ่านซอฟต์แวร์ควบคุมและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงยังช่วยในการจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ การประเมินอายุของอุปกรณ์เพื่อคำนวณการเสื่อมสภาพ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และการต่ออายุหรือจัดการเรื่องสัญญาซื้อขายกับบริษัทคู่ค้า

Confident businessman pointing at document while explaining his idea to his partner on background of their colleagues
ใช้ง่าย รวดเร็ว และสมบูรณ์ครบในโปรแกรมเดียว

KODE ENDPOINT™ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

ควบคุมดูแลและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กรได้จากส่วนกลาง รวมถึงจัดสรรการใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ช่วยลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากร ด้วยคุณสมบัติในการติดตามการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เช่น จำนวนเจ้าหน้าที่ และเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

KODE ENDPOINT™ ช่วยลดความเสี่ยงรวมไปถึงลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายจากความเสียหายอันเกิดจากการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทำงานล่าช้า ทำงานผิดปกติ หรือไม่ทำงาน ด้วยการเฝ้าติดตามการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในระบบ ทำให้สามารถทราบแนวโน้มของความเสี่ยงและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ช่วยให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตัดสินใจเพื่อวางแผนรับมือได้ทันท่วงที

ปัญหาลดลง ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ลดต้นทุน เพิ่มผลประกอบการ

ด้วยแผงควบคุมการทำงานของ KODE ENDPOINT™ ช่วยให้มองเห็นภาพรวมในการทำงานของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้อย่างครอบคลุม สามารถระบุสถานะและประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในองค์กรได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงจุดที่ควรปรับปรุง แก้ไข หรือให้ความสนใจเป็นพิเศษ ช่วยให้เกิดการลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณ/คุณภาพของผลผลิต

ใช้งานเครื่องคอมฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ช่วยให้สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ เช่น ระบบสามารถช่วยให้ทราบได้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนมีการใช้งานไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในการเปลี่ยน ปรับปรุง หรือแก้ไข เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การตรวจสอบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

บริหารจัดการการใช้งานลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ช่วยให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันเกิดจากการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการสั่งซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ในจำนวนที่มากเกินความต้องการ

ได้ประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น

การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน หากใช้งานอินเทอร์เน็ตผิดจุดประสงค์ย่อมมีโอกาสที่จะขัดขวางการทำงานได้เช่นกัน ด้วยการจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ขององค์กร จะช่วยควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและช่วยเพิ่มผลิตผลในการทำงานได้

มองเห็นภาพรวมได้กว้างขึ้น

KODE ENDPOINT™ สามารถกำหนดค่าการแสดงภาพรวมของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่กระจายตัวแม้ในขอบเขตที่กว้างขวาง ทั้งในรูปแบบของกลุ่ม ฝ่าย และสาขา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นในการใช้งานทั้งกับผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่สำนักงาน และผู้บริหารองค์กร

ง่ายต่อการใช้งาน

ไม่จำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมที่ยุ่งยากซับซ้อนก็สามารถใช้งาน KODE ENDPOINT ™ ได้อย่างง่ายดาย ด้วย KODE Interactive Dashboard ที่ถูกออกแบบมาให้ดูเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน รองรับสำหรับผู้ใช้ทั่วไป