โรงพยาบาล
และศูนย์การแพทย์

ปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และออกรายงานอย่างรวดเร็ว ในขณะที่รักษาความปลอดภัยในข้อมูลขององค์กร