fbpx

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

KODE ENDPOINT
ยินดีรับข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนจากท่าน
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ
และปรับปรุงการดำเนินงานของเรา

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม เสนอแนะ
หรือร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การให้บริการ
หรือการดำเนินงานของเรา
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ดังนี้

บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 429/50 ถนนลาดพร้าววังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ประเทศไทย

โทรศัพท์: 0 2931 6399 – 6400 ต่อ 5122
ฝ่ายต่างประเทศ: 09 3549 2464
โทรสาร: 0 2931 6398

อีเมลฝ่ายขาย: sales@kodeendpoint.com
อีเมลฝ่ายเทคนิค: support@kodeendpoint.com

ติดต่อสอบถาม/เสนอแนะ/ร้องเรียน
Contact Us
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ KODE ENDPOINT *