EULA

โปรดอ่านอย่างละเอียด; ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (End-User License Agreement หรือ EULA) ของ บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง นี้ เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่าน (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) และ บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา” “เว็บไซต์” “TANASAN” หรือ “KODE”) เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจำหน่ายหลัก และเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของ TANASAN ใด ๆ ของท่าน เมื่อทำตามขั้นตอนเพื่อติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) นี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) นี้ ท่านจะไม่สามารถติดตั้งหรือใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ TANASAN ได้

วัตถุประสงค์และเจตนาของเว็บไซต์ คือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เราจัดให้มีการดาวน์โหลด และ/หรือ ซื้อผ่านเว็บไซต์หรือผู้จัดจำหน่าย

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทดลองใช้

เรานำเสนอซอฟต์แวร์รุ่นทดลองใช้ฟรีสำหรับการดาวน์โหลดตามใบอนุญาตการประเมินผลที่กำหนดไว้ในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) การใช้ซอฟต์แวร์รุ่นทดลองใช้ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) นี้

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์

หลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาทดลองใช้แล้วท่านสามารถขอรับสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ผ่านเว็บไซต์หรือตัวแทนจำหน่ายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครสมาชิกรายเดือนหรือรายปี หากมีการใช้ซอฟต์แวร์ของ TANASAN การใช้ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) นี้

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของเรา บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด ("ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต") รับผิดชอบการขายใบอนุญาตการค้า การซื้อใบอนุญาตประกอบการค้าของท่านจะขึ้นอยู่กับการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขการขายพิเศษใด ๆ ที่อาจมีการตกลงกันระหว่างท่านและผู้จัดจำหน่าย

ข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิ์ของผู้ใช้งาน

ข้อกำหนดต่อไปนี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีพันธะระหว่างท่านและ TANASAN เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า KODE™ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์")

1. สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ทดลองใช้

บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด ("TANASAN") มอบสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ทดลองใช้แบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และ/หรือไม่จำกัดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์รุ่นทดลองใช้สำหรับทดลองใช้และประเมินผลของ TANASAN นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และให้บริการในรูปแบบของการดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งรุ่นทดลองใช้ฟรีมีให้ดาวน์โหลดพร้อมคุณสมบัติการใช้งานที่จำกัด ที่หน้าเว็บไซต์ของเรา

2. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์การใช้งานสำหรับสมาชิกรายเดือนหรือรายปี เรามอบสิทธิ์การใช้งานแบบไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมระหว่างใช้งาน การใช้งานแบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ สามารถใช้งานได้ทั่วโลก การอัพเดทข้อมูลผู้ใช้งาน และปลั๊กอินใด ๆ ภายในระหว่างระยะเวลาสิทธิ์ในการใช้งานของท่าน บทบัญญัติเหล่านี้เป็นไปตามลิขสิทธิ์ในการใช้งานตามที่ได้รับจากเรา ต้องมีการต่ออายุสิทธิ์ในการใช้งานอย่างน้อย 10 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสิทธิ์ในการใช้งานของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง หากท่านไม่ต่ออายุสิทธิ์ในการใช้งานแสดงว่าท่านตกลงที่จะหยุดการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และตกลงที่จะลบซอฟต์แวร์นี้ออกจากระบบของท่านหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาสิทธิ์ในการใช้งานของท่าน

"การใช้งาน" หมายถึง การจัดเก็บตำแหน่ง การติดตั้ง การดำเนินงาน หรือการแสดงซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ตามที่ท่านได้ดำเนินการขออนุญาตใช้งาน

3. ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม

ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ อาจมีซอฟต์แวร์ที่มีต้นกำเนิดมาจากผู้จัดจำหน่ายที่เป็นบุคคลที่สาม และโดยไม่จำกัดการบังคับใช้โดยทั่วไปของบทบัญญัติอื่น ๆ ของข้อตกลงนี้ ท่านยอมรับว่า (1) ชื่อของซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามใด ๆ ซึ่งให้มาเหมือนกัน; และ (2) ท่านจะไม่แจกจ่ายซอฟต์แวร์บุคคลที่สามใด ๆ ที่มีให้กับซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตไม่ว่าในลักษณะใด

4. ข้อจำกัดในการใช้งาน

นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อตกลงนี้ ท่านจะต้องไม่: (1) ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หนึ่งสำเนาบน CPU มากกว่าหนึ่งชุด; (2) ลบลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือประกาศกรรมสิทธิ์อื่น ๆ จากซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตหรือสำเนา; (3) ทำสำเนาใด ๆ ยกเว้นสำเนาสำรองหรือเก็บถาวรหนึ่งชุดเพื่อวัตถุประสงค์ฉุกเฉินชั่วคราว; (4) ให้เช่า ให้สิทธิ์ใช้งานลิขสิทธิซอฟต์แวร์หรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ บนพื้นฐานแบบ stand-alone หรือเป็นส่วนหนึ่งในแอพพลิเคชั่นของท่าน; (5) แก้ไขหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์; (6) ใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตในธุรกิจบริการที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือแสดงผลภาพที่เห็นได้ชัดของซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตหรือใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ; (7) ดัดแปลง แก้ไข หรือแยกส่วนประกอบซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์; (8) อนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงเข้าถึงใช้งานหรือสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

5. การบำรุงรักษาและสนับสนุนด้านเทคนิค

การสนับสนุนด้านเทคนิคและบริการบำรุงรักษามีผลบังคับใช้กับแพ็คเกจการสมัครสมาชิกรายเดือนหรือรายปีของการต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เราเสนอบริการบำรุงรักษาและการสนับสนุน ที่มีการสนับสนุนทางอีเมล์สำหรับการรายงานปัญหาการอัปเดตผลิตภัณฑ์และการเข้าถึงเอกสารผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาการสมัคร อย่างไรก็ตามการสนับสนุนทางเทคนิคที่รวมถึงการเข้าถึงออนไลน์ผ่านทางอีเมล์และการสนับสนุนทางโทรศัพท์จะไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ สำหรับผู้ใช้ที่สมัครเป็นสมาชิกกับบริการคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ เรามั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดของท่านเก็บไว้กับเราจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันหลังจากสิ้นสุดสัญญาบริการของท่าน ท่านมีสิทธิ์ส่งคำขอให้ลบข้อมูลของท่านจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา หรือสำรองข้อมูลของท่านและส่งอีเมล์ถึงท่านภายในระยะเวลาที่กำหนด

6. การเป็นเจ้าของและทรัพย์สินทางปัญญา

Tanasan เป็นเจ้าของในกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดทั้งในและต่อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้ในที่นี้โดยชัดแจ้ง แม้จะมีสิทธิ์ที่จะหยุดหรือไม่เผยแพร่ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ใด ๆ และเพื่อแก้ไขราคา คุณสมบัติ ความสามารถ ฟังก์ชั่น เงื่อนไขการออกใบอนุญาต วันวางจำหน่าย ความพร้อมทั่วไป หรือ ลักษณะของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นั้นได้รับอนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น

7. การตรวจสอบ

Tanasan มีสิทธิ์ตรวจสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ KODE ที่ท่านใช้งานอยู่ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนแจ้งจุดประสงค์ความตั้งใจที่จะทำการตรวจสอบซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ภายในองค์กรของท่านในช่วงเวลาทำการปกติ

8. ความมั่นใจ

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ KODE มีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Tanasan โดยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และท่านตกลงที่จะพยายามรักษาความลับของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ท่านตกลงที่จะติดต่อ สื่อสาร บอกกล่าว ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ให้กับพนักงานของท่านและผู้ที่ติดต่อหรือเข้าถึงซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โดยได้รับอนุญาตจากท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะปฏิบัติตามข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) นี้ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ใช้ส่วนใด ๆ ของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้

9. การปฏิเสธความรับผิดในการรับประกัน

เราไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ KODE ENDPOINT™ จะปราศจากข้อผิดพลาดยกเว้นที่ระบุไว้ในที่นี้ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นี้มีความพร้อม "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ รวมถึงการรับประกันความสามารถเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และไม่มีการรับประกันเกี่ยวกับประสิทธิ์ภาพหรือผลลัพธ์ที่ท่านอาจได้รับโดยใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาความเหมาะสมในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตและรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานซอฟต์แวร์ ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงของข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ ความเสียหาย หรือการสูญหายของข้อมูลซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์การดำเนินงาน

10. ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Tanasan จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับความเสียหายอันเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือจากอุบัติเหตุทั้งทางอ้อม หรือไม่ได้ตั้งใจให้เกิด หรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายต่อการสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียกำไร การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือการสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจที่เกิดจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ของเรา หรือการเรียกร้องใด ๆ จากฝ่ายอื่น ๆ แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ความรับผิดทั้งหมดของที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของเราภายใต้ข้อตกลงนี้หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้จะต้องไม่เกินจำนวนค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ที่ท่านจ่ายให้กับซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นี้

KODE ENDPOINT™ อาจมีการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ทาง Tanasan มิได้ให้การรับรองความเข้ากันได้ในการใช้งานซอฟต์แวร์เหล่านั้น การที่ผู้ใช้งานเลือกเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว เราจัดทำ Links ที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ให้บริการดาวน์โหลดหรืออัพเดทซอฟแวร์อื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานเท่านั้น ทาง Tanasan ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดหรืออัพเดทซอฟแวร์ดังกล่าว

11. การชดใช้ค่าเสียหาย

TANASAN ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องท่านจากการเรียกร้อง การกระทำ หรือการดำเนินคดีใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ว่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของเราอนุญาตให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดสิทธิบัตรประเทศไทย ลิขสิทธิ์หรือความลับทางการค้าที่ถูกต้องของบุคคลที่สาม ตราบใดที่ท่านให้; (1) แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึง TANASAN เพื่อขอการเรียกร้องดังกล่าว; (2) ร่วมมือกับ TANASAN ในการป้องกัน และตรวจสอบที่มาของความผิดปกติโดยมี TANASAN เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย; (3) อนุญาตให้ TANASAN ควบคุมการป้องกันและการเจรจาการชำระเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงข้างต้นเป็นข้อผูกมัดเพียงประการเดียวของเราที่มีต่อท่าน และจะเป็นการรักษาสัญญาตามข้อตกลงนี้สำหรับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
TANASAN จะไม่มีข้อผูกมัดในการชดใช้ค่าทรัพย์สินทดแทนสำหรับการเรียกร้องการละเมิดในขอบเขตที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นผลมาจาก (1) การรวมกันการดำเนินการหรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ; (2) การแก้ไขใด ๆ ของซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ TANASAN; และ (3) ความผิดพลาดของท่านภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไขซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตจากเรา

12. การสิ้นสุดข้อตกลง

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยกเลิก ท่านสามารถยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยการทำลายเอกสารหรือทำลายเอกสารสำรองทั้งหมดของซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่ท่านครอบครอง เราอาจยุติข้อตกลงนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่ไม่จำกัดเพียงการฝ่าฝืนข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ เมื่อสิ้นสุดการใช้งานท่านจะต้องทำลายหรือส่งคืนสำเนาทั้งหมดของซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และให้การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าสำเนาทั้งหมดที่มีอยู่ถูกทำลาย บทบัญญัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับ สิทธิ์ในทรัพย์สิน การไม่เปิดเผย และการจำกัดความรับผิดชอบจะยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกข้อตกลงนี้