KODE ENDPOINT™

KODE ENDPOINT™ เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการบำรุงรักษาและจัดการงานด้านไอทีแบบครบวงจร พัฒนาขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนในการจัดการงานด้านไอทีและการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กรของคุณ

WE ARE A UNIFIED

ENDPOINT MANAGEMENT

KODE ENDPOINT™ ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ IT มาพร้อมกับคุณสมบัติในการตรวจสอบ ติดตามการทำงาน รวบรวมข้อมูล รายงานและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ที่จะทำให้การทำงานด้านไอทีในแต่ละวันของคุณง่ายขึ้น

ด้วยแผงควบคุมอัจฉริยะ KODE ENDPOINT™ ทำให้ระบบไอทีและโครงสร้างพื้นฐานของคุณแสดงผลแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความเสี่ยงและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ การแสดงซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่ อายุการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ในส่วนของสัญญาหรือการรับประกัน ความผิดปกติรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กรของคุณ เป็นต้น เราติดตามการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกข่ายอย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้ให้เป็นไปอย่างราบรื่น และคอยดูแลควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดนโยบายทางด้านไอทีโดยเน้นผลประโยชน์ให้แก่องค์กรรวมไปถึงผู้ใช้งานอย่างสูงสุด

สนใจ KODE ENDPOINT™

ลดต้นทุน
ด้านไอทีอย่างเห็นผล

จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน

ด้วยการเป็นศูนย์กลางการทำงานของระบบไอที ช่วยให้การดูและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายผ่านระบบการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ของซอฟต์แวร์เป็นเรื่องที่ถูกต้องแม่นยำ ช่วยให้คุณควบคุมและติดตามสถานะการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากตำแหน่งศูนย์กลางได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของทรัพยากรที่ไม่จำเป็น เช่น จำนวนพนักงาน ค่าเดินทางในการซ่อมบำรุง และรับรู้ถึงความเสี่ยง ป้องกันปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายทางด้านไอที

ค่าใช้จ่ายจากความเสี่ยงของระบบที่ลดลง

ช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายภายในองค์กรที่อาจเกิดจากความเสี่ยงในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายหยุดทำงานหรือความไม่พร้อมของระบบส่งผลให้การทำงานไม่เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย KODE ENDPOINT™ สามาถตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลการทำงานของระบบเพื่อติดตามแนวโน้มความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในระบบของคุณ และช่วยจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดการโครงสร้างไอทีอย่างมีประสิทธิภาพ

KODE ENDPOINT™ สามารถรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์ด้าน IT อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยจัดระเบียบของข้อมูล, รับทราบข้อมูลอย่างแม่นยำ, ควบคุมและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังของสินทรัพย์ด้าน IT, สัญญาและการรับประกันผ่านทางหน้าแดชบอร์ด รวมไปถึงการจัดการวางแผนงบประมาณ และการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงาน

ประสิทธิภาพที่มาพร้อมการใช้งานที่เรียบง่าย

นำเสนอฟังก์ชั่นที่สะดวกต่อผู้ใช้งาน สามารถทำความเข้าใจกับตัวซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้บริการทั้งผู้ใช้ที่ไม่ถนัดงานด้านไอที และผู้เชี่ยวชาญด้านไอที โดยมาพร้อมคุณสมบัติในการวิเคราะห์ข้อมูล การควบคุมบริหารจัดการและรายงานที่ช่วยปรับปรุงความแม่นยำของข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจภายในองค์กรของคุณ

เครื่องมือวิเคราะห์และช่วยตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

สามารถให้ทำให้เห็นภาพรวมของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดขององค์กรของคุณได้ ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที และผู้ดูแลระบบสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ และจัดหาแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

ลดความเสี่ยงจากข้อบกพร่องของระบบ

ลดความเสี่ยงจากข้อบกพร่องของระบบด้วยคุณสมบัติการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและผู้ดูแลระบบสามารถรับการแจ้งเตือนปัญหาที่พบ สามารถตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างเหมาะสมเพื่อหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบจากการหยุดทำงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพ
การดูแลบำรุงรักษา

รวดเร็วเต็มประสิทธิภาพ

ปรับปรุงการสนับสนุนระยะไกลและความสามารถในการบำรุงรักษาด้วยคุณสมบัติการเข้าถึงแบบอัตโนมัติของ KODE ENDPOINT™ ทำให้ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถให้การสนับสนุนเครื่องลูกข่ายผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างยืดหยุ่น โดยไม่ต้องไม่คำนึงถึงเวลา สถานที่ และการเข้าถึงเครื่องลูกข่าย

ตรวจสอบแม่นยำแก้ไขได้ถูกต้อง

แสดงระบบการทำงานของกระบวนการ และโครงสร้างพื้นฐานผ่านแดชบอร์ด สามารถระบุข้อผิดพลาดและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบของบริษัทอย่างถูกต้องทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที และผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงปัญหาได้ตรงจุด และสามารถดำเนินการได้ทันทีทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KEY

FEATURES

Inventory Observer

ให้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของคุณถูกจัดระเบียบด้วย KODE ENDPOINT™ ผ่านทางฟังก์ชัน Inventory Observer ซึ่งจะช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และติดตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของคุณเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความพร้อมใช้งาน และสามารถควบคุมงบประมาณขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดสรรงบประมาณสำหรับฮาร์ดแวร์ การต่ออายุใบอนุญาตซอฟต์แวร์ เป็นต้น

Single Dashboard

การแสดงผลบนหน้าแดชบอร์ด แสดงภาพรวมของทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานไอที และกระบวนการทำงานของระบบ เช่น สถานะการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย การแจ้งเตือนถึงสถานะความผิดปกติที่เกิดขึ้น รวมไปถึงเรื่องของสัญญา การรับประกัน และอื่น ๆ ทำให้คุณตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการวางแผนเพื่อการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยองค์กรในการบริหารจัดการ ลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจในการทำงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

Remote Desktop Connection

การดำเนินการสนับสนุนที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น และสามารถแก้ไขปัญหาด้วยการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากระยะไกลเพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบ ที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึง และควบคุมระบบเซิร์ฟเวอร์ แล็ปท็อป และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากสถานที่ต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา

Log Viewer

ด้วยฟังก์ชัน Log viewer จะเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของผู้ใช้และข้อมูลการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ทำให้ข้อมูลนั้นสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายนั้นๆ ในรูปแบบของรายงานทำให้ผู้ดูแลระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามการทำงานตามบันทึกของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อให้การสนับสนุน และป้องกันเหตุบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Quick Report

ทำให้การสร้างรายงานกลายเป็นเรื่องง่าย และรวดเร็วด้วย KODE ENDPOINT ™ เพราะสามารถใช้คุณสมบัติการออกรายงานด่วนเพื่อสร้างรายงานตามความต้องการของคุณโดยเฉพาะในส่วนของหัวข้อที่ต้องการ หรือรายงานในภาพรวมทั้งหมด รวมไปถึงการกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการ โดยการระบุวันที่ และเวลาจากนั้นคุณจะได้รับสิ่งที่ต้องการเพียงคลิกเดียวเท่านั้น

Edition Comparison Matrix

KODE ENDPOINT™

KODE ENDPOINT™ มีให้เลือก 2 รุ่น – LITE Edition และ STANDARD Edition โดยตารางด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติที่มีให้ในรุ่นต่าง ๆ

Feature LITE Edition STANDARD Edition
Suitable For Small Businesses or Personal Computer with up to 10 computers. Complete Endpoint Management across WAN for managing servers, desktops and laptops.
GENERAL Maximum Clients per Server/PC up to 500 up to 5,000
Menu Language EN / TH EN / TH
Encryption
User Account Management
SYSTEM  System Dashboard
MONITORING System Monitoring
Information History
Notification and Alert
Online – Offline History
CPU – Memory Usage History
ENDPOINT  Group Hierachy Unlimited Unlimited
MANAGEMENT Group Management
Software Management
Client Management
Contract Management
Path Update
Map
System Policy
Disallowed Application
Blacklist/Whitelist Software
Control Permission
USB Block
SYSTEM CONTROL  Shutdown/Restart Machine
Screen Capture
File & Software Transfer
Software Deployment
Execute Command
Synchronize Time with Client
Task Schedule
Advance Script
Chat with Client
REPORT  Report
Custom Report

* การใช้งาน KODE ENDPOINT™ ให้เต็มประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความละเอียดหน้าจอ, การแสดงค่าสี, ประเภทของการใช้งาน, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, การใช้แบนด์วิดท์ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

TRY KODE ENDPOINT™ NOW!