KODE ENDPOINT™

KODE ENDPOINT™ เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการบำรุงรักษาและจัดการงานด้านไอทีแบบครบวงจร พัฒนาขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนในการจัดการงานด้านไอทีและการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กรของคุณ

WE ARE A UNIFIED

ENDPOINT MANAGEMENT

KODE ENDPOINT™ ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ IT มาพร้อมกับคุณสมบัติในการตรวจสอบ ติดตามการทำงาน รวบรวมข้อมูล รายงานและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ที่จะทำให้การทำงานด้านไอทีในแต่ละวันของคุณง่ายขึ้น

ด้วยแผงควบคุมอัจฉริยะ KODE ENDPOINT™ ทำให้ระบบไอทีและโครงสร้างพื้นฐานของคุณแสดงผลแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความเสี่ยงและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ การแสดงซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่ อายุการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ในส่วนของสัญญาหรือการรับประกัน ความผิดปกติรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กรของคุณ เป็นต้น เราติดตามการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกข่ายอย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้ให้เป็นไปอย่างราบรื่น และคอยดูแลควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดนโยบายทางด้านไอทีโดยเน้นผลประโยชน์ให้แก่องค์กรรวมไปถึงผู้ใช้งานอย่างสูงสุด

สนใจ KODE ENDPOINT™

ลดต้นทุน
ด้านไอทีอย่างเห็นผล

จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน

ด้วยการเป็นศูนย์กลางการทำงานของระบบไอที ช่วยให้การดูและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายผ่านระบบการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ของซอฟต์แวร์เป็นเรื่องที่ถูกต้องแม่นยำ ช่วยให้คุณควบคุมและติดตามสถานะการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากตำแหน่งศูนย์กลางได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของทรัพยากรที่ไม่จำเป็น เช่น จำนวนพนักงาน ค่าเดินทางในการซ่อมบำรุง และรับรู้ถึงความเสี่ยง ป้องกันปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายทางด้านไอที

ค่าใช้จ่ายจากความเสี่ยงของระบบที่ลดลง

ช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายภายในองค์กรที่อาจเกิดจากความเสี่ยงในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายหยุดทำงานหรือความไม่พร้อมของระบบส่งผลให้การทำงานไม่เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย KODE ENDPOINT™ สามาถตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลการทำงานของระบบเพื่อติดตามแนวโน้มความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในระบบของคุณ และช่วยจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดการโครงสร้างไอทีอย่างมีประสิทธิภาพ

KODE ENDPOINT™ สามารถรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์ด้าน IT อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยจัดระเบียบของข้อมูล, รับทราบข้อมูลอย่างแม่นยำ, ควบคุมและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังของสินทรัพย์ด้าน IT, สัญญาและการรับประกันผ่านทางหน้าแดชบอร์ด รวมไปถึงการจัดการวางแผนงบประมาณ และการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงาน

ประสิทธิภาพที่มาพร้อมการใช้งานที่เรียบง่าย

นำเสนอฟังก์ชั่นที่สะดวกต่อผู้ใช้งาน สามารถทำความเข้าใจกับตัวซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้บริการทั้งผู้ใช้ที่ไม่ถนัดงานด้านไอที และผู้เชี่ยวชาญด้านไอที โดยมาพร้อมคุณสมบัติในการวิเคราะห์ข้อมูล การควบคุมบริหารจัดการและรายงานที่ช่วยปรับปรุงความแม่นยำของข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจภายในองค์กรของคุณ

เครื่องมือวิเคราะห์และช่วยตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

สามารถให้ทำให้เห็นภาพรวมของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดขององค์กรของคุณได้ ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที และผู้ดูแลระบบสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ และจัดหาแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

ลดความเสี่ยงจากข้อบกพร่องของระบบ

ลดความเสี่ยงจากข้อบกพร่องของระบบด้วยคุณสมบัติการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและผู้ดูแลระบบสามารถรับการแจ้งเตือนปัญหาที่พบ สามารถตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างเหมาะสมเพื่อหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบจากการหยุดทำงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพ
การดูแลบำรุงรักษา

รวดเร็วเต็มประสิทธิภาพ

ปรับปรุงการสนับสนุนระยะไกลและความสามารถในการบำรุงรักษาด้วยคุณสมบัติการเข้าถึงแบบอัตโนมัติของ KODE ENDPOINT™ ทำให้ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถให้การสนับสนุนเครื่องลูกข่ายผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างยืดหยุ่น โดยไม่ต้องไม่คำนึงถึงเวลา สถานที่ และการเข้าถึงเครื่องลูกข่าย

ตรวจสอบแม่นยำแก้ไขได้ถูกต้อง

แสดงระบบการทำงานของกระบวนการ และโครงสร้างพื้นฐานผ่านแดชบอร์ด สามารถระบุข้อผิดพลาดและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบของบริษัทอย่างถูกต้องทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที และผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงปัญหาได้ตรงจุด และสามารถดำเนินการได้ทันทีทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KEY

FEATURES

Inventory Observer

ให้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของคุณถูกจัดระเบียบด้วย KODE ENDPOINT™ ผ่านทางฟังก์ชัน Inventory Observer ซึ่งจะช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และติดตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของคุณเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความพร้อมใช้งาน และสามารถควบคุมงบประมาณขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดสรรงบประมาณสำหรับฮาร์ดแวร์ การต่ออายุใบอนุญาตซอฟต์แวร์ เป็นต้น

Single Dashboard

การแสดงผลบนหน้าแดชบอร์ด แสดงภาพรวมของทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานไอที และกระบวนการทำงานของระบบ เช่น สถานะการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย การแจ้งเตือนถึงสถานะความผิดปกติที่เกิดขึ้น รวมไปถึงเรื่องของสัญญา การรับประกัน และอื่น ๆ ทำให้คุณตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการวางแผนเพื่อการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยองค์กรในการบริหารจัดการ ลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจในการทำงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

Remote Desktop Connection

การดำเนินการสนับสนุนที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น และสามารถแก้ไขปัญหาด้วยการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากระยะไกลเพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบ ที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึง และควบคุมระบบเซิร์ฟเวอร์ แล็ปท็อป และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากสถานที่ต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา

Log Viewer

ด้วยฟังก์ชัน Log viewer จะเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของผู้ใช้และข้อมูลการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ทำให้ข้อมูลนั้นสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายนั้นๆ ในรูปแบบของรายงานทำให้ผู้ดูแลระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามการทำงานตามบันทึกของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อให้การสนับสนุน และป้องกันเหตุบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Quick Report

ทำให้การสร้างรายงานกลายเป็นเรื่องง่าย และรวดเร็วด้วย KODE ENDPOINT ™ เพราะสามารถใช้คุณสมบัติการออกรายงานด่วนเพื่อสร้างรายงานตามความต้องการของคุณโดยเฉพาะในส่วนของหัวข้อที่ต้องการ หรือรายงานในภาพรวมทั้งหมด รวมไปถึงการกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการ โดยการระบุวันที่ และเวลาจากนั้นคุณจะได้รับสิ่งที่ต้องการเพียงคลิกเดียวเท่านั้น

Edition Comparison Matrix

KODE ENDPOINT™

KODE ENDPOINT™ มีให้เลือก 2 รุ่น – LITE Edition และ STANDARD Edition โดยตารางด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติที่มีให้ในรุ่นต่าง ๆ

FeatureLITE EditionSTANDARD Edition
Suitable ForSmall Businesses or Personal Computer with up to 10 computers.Complete Endpoint Management across WAN for managing servers, desktops and laptops.
GENERALMaximum Clients per Server/PCup to 500up to 5,000
Menu LanguageEN / THEN / TH
Encryption
User Account Management
SYSTEM System Dashboard
MONITORINGSystem Monitoring
Information History
Notification and Alert
Online – Offline History
CPU – Memory Usage History
ENDPOINT Group Hierachy UnlimitedUnlimited
MANAGEMENTGroup Management
Software Management
Client Management
Contract Management
Path Update
Map
System Policy
Disallowed Application
Blacklist/Whitelist Software
Control Permission
USB Block
SYSTEM CONTROL Shutdown/Restart Machine
Screen Capture
File & Software Transfer
Software Deployment
Execute Command
Synchronize Time with Client
Task Schedule
Advance Script
Chat with Client
REPORT Report
Custom Report

* การใช้งาน KODE ENDPOINT™ ให้เต็มประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความละเอียดหน้าจอ, การแสดงค่าสี, ประเภทของการใช้งาน, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, การใช้แบนด์วิดท์ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

TRY KODE ENDPOINT™ NOW!