SME
HOME USER

KODE ช่วยคุณได้

องค์กรขนาดเล็ก หรือผู้ใช้ทั่วไป

เราเข้าใจและเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน โดยตัวซอฟต์แวร์ควบคุมและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์สามารถช่วยให้การติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าปลายทางของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะอยู่ห่างไกลมากน้อยแค่ไหน ผู้ใช้งานจะได้รับการสนับสนุนผ่านการจัดการระบบที่ทำให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานปลายทางและพร้อมตอบรับทุกคำขอช่วยเหลือได้ในทันที

User
เชื่อมต่อระยะไกล
ทุกที่ ทุกเวลา

เข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แม้อยู่ไกล

เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากระยะไกลได้ง่าย คล่องตัว และปลอดภัย ด้วย KODE CONNECT™ จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมและจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การส่งต่อไฟล์ หรือการสนทนากับปลายทางได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ปัญหาลดลง ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ไม่จำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมที่ยุ่งยากซับซ้อนก็สามารถใช้งาน KODE ENDPOINT ™ ได้อย่างง่ายดาย ด้วย KODE Interactive Dashboard ที่ถูกออกแบบมาให้ดูเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน รองรับสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

ประหยัดพลังงาน

ไม่จำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมที่ยุ่งยากซับซ้อนก็สามารถใช้งาน KODE ENDPOINT ™ ได้อย่างง่ายดาย ด้วย KODE Interactive Dashboard ที่ถูกออกแบบมาให้ดูเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน รองรับสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

ง่ายต่อการใช้งาน

ไม่จำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมที่ยุ่งยากซับซ้อนก็สามารถใช้งาน KODE ENDPOINT ™ ได้อย่างง่ายดาย ด้วย KODE Interactive Dashboard ที่ถูกออกแบบมาให้ดูเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน รองรับสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ช่วยให้สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ เช่น ระบบสามารถช่วยให้ทราบได้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนมีการใช้งานไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในการเปลี่ยน ปรับปรุง หรือแก้ไข เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ