KODE ENDPOINT Management

Dashboards & Reports

ประหยัดเวลา และลดการสิ้นเปลืองแรงงาน
ในการจัดการและการรายงานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์

BENEFITS

การมองเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว

ด้วย Dashboard and Report ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบมองเห็นภาพรวมเกี่ยวกับสถานะและปัญหาของระบบ การแสดงข้อมูลที่อัปเดตอย่างต่อเนื่องช่วยในการตรวจสอบปัญหาและทำให้สามารถระบุการปรับปรุงที่จำเป็นได้ทันที

ประสิทธิภาพในการตรวจสอบปัญหา

Dashboard ที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ช่วยในการตรวจสอบปัญหาได้รวดเร็ว, การเข้าใจสถานะปัจจุบันของระบบ และการวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

การติดตามประสิทธิภาพ

ช่วยในการติดตามประสิทธิภาพของระบบ การใช้ทรัพยากร และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การทำรายงานสำหรับการตรวจสอบและปฏิบัติตามระเบียบ

ช่วยในการสร้างรายงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งมีความสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัย

การทำรายงานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

ช่วยในการตรวจสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ การอัปเดต และการปฏิบัติตามนโยบาย

การมี Dashboard และ Report ที่มีประสิทธิภาพช่วยในการให้ข้อมูลที่ต้องการในทันทีและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบ IT ในองค์กร

สนับสนุนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สนใจ KODE ENDPOINT™

ขอการทดลองใช้ฟรี 14 วัน สำหรับธุรกิจของคุณ

ต้องการติดต่อ สอบถาม หรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ KODE ENDPOINT

อ่าน brochure ฉบับล่าสุด ซึ่งเราให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัยและจากระยะไกล