KODE ENDPOINT Management

Dashboards and Reports

Software Deployment

ประหยัดเวลา และลดการสิ้นเปลืองแรงงาน
ด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์ทีละหลายเครื่อง
จากระยะไกล จากส่วนกลาง

สนับสนุนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)