KODE ENDPOINT Management

ข้อตกลงผู้ใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งาน

สัญญาการใช้บริการโปรแกรม/ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย KODE ENDPOINT Management และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
คู่สัญญาตกลงให้การใช้บริการตามคําขอ/สัญญาใช้บริการนี้ เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะเริ่มใช้บริการโปรแกรม/ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย KODE ENDPOINT Management (“บริการ”) ผู้ให้บริการได้กำหนดและจัดทำเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ขึ้น (“เงื่อนไขการใช้บริการ”) เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการ (“ผู้ให้บริการ”) และผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”) ซึ่งกำหนดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้โดยละเอียด ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงตามเงื่อนไขการใช้บริการผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการของผู้ให้บริการได้ และเมื่อผู้ใช้บริการตกลงสมัครเปิดบัญชีผู้ใช้งานเพื่อใช้บริการ ผู้ให้บริการจะถือว่า ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้แล้ว

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่มีการกำหนดเป็นการเฉพาะในเนื้อหาเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้คำศัพท์ดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

“บริการ” หมายถึง สิทธิการใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ เพื่อใช้งานโปรแกรม/ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย KODE ENDPOINT Management หรือ kodeendpoint.com ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่ผู้ใช้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ บริการโฮสติ้งสำหรับซอฟต์แวร์ และบริการสนับสนุนที่เรามอบให้ร่วมกับการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณ บริการรวมถึงการสั่งซื้อโดยไม่คำนึงว่าเป็นการใช้งานแบบชำระเงินหรือทดลองใช้ฟรี

“เงื่อนไขการใช้บริการ” หมายถึง เงื่อนไขการใช้บริการโปรแกรม/ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย KODE ENDPOINT Management ฉบับนี้และเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามแต่ละระยะเวลา

“ข้อมูลของผู้ใช้บริการ” หมายถึง ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการนำส่งเข้าในระบบเพื่อการใช้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลดิบทางบัญชี หลักฐานทางบัญชี เนื้อหา รูปภาพ หรือข้อมูลในรูปแบบอื่นใด

“ผู้ดูแลระบบสูงสุด (Master Admin)” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ (ก) สร้าง “กิจการ” (Create Merchant) เป็นคนแรก รวมถึง (ข) ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการเมื่อสร้าง “กิจการ” ดังกล่าว

“ผู้ใช้งานย่อย” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ได้รับการมอบสิทธิจากผู้ดูแลระบบสูงสุดให้ใช้บริการ ภายใต้สิทธิหลักของผู้ดูแลระบบสูงสุดดังกล่าว ซึ่งผู้ใช้งานย่อยก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

“ผู้ให้บริการ“ / “เรา” หมายถึง บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด

“ผู้ใช้บริการ” / “คุณ” หมายถึง ผู้ใช้บริการจากผู้ให้บริการตามคําขอ/สัญญาใช้บริการนี้

“ผู้ใช้” หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่เป็นพนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับบริการของผู้ใช้บริการ

“ลูกค้า” หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่เป็นลูกค้าของผู้ใช้บริการ

“ระยะเวลาการให้บริการ” หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการเลือกกำหนด เพื่อการใช้บริการตามแพ็กเกจที่ผู้ให้บริการกำหนด ซึ่งกำหนดไว้เป็น 1 เดือน 3 เดือน หรือ 12 เดือน หรือรอบระยะเวลาอื่นที่ผู้ให้บริการอาจประกาศกำหนด และที่ผู้ใช้บริการอาจเลือกใช้

“ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการสิทธิการใช้โปรแกรม/ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย KODE ENDPOINT Management หรือ kodeendpoint.com และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือค่าบริการอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการจากผู้ให้บริการ ซึ่งคํานวณตามอัตราที่ได้ตกลงกัน

2. การสมัครเพื่อใช้บริการ

2.1 การเปิดบัญชีผู้ใช้บริการ การสมัครใช้บริการนั้นสามารถทำได้โดยส่งคำขอใช้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือช่องทางการติดต่อที่ผู้ให้บริการกำหนด ทั้งนี้ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอใช้บริการใดที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้วยดุลพินิจฝ่ายเดียวของผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่ถูกปฏิเสธการขอใช้บริการดังกล่าว

2.2 ผู้ดูแลระบบสูงสุด (Master Admin) และผู้ใช้งานย่อย (User) ผู้ดูแลระบบสูงสุด จะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ดังนี้

2.2.1 รับผิดชอบในการให้สิทธิ การตรวจสอบ ทบทวน รวมถึงการยกเลิกสิทธิของผู้ใช้งานย่อยทุกคน ที่ผู้ดูแลระบบสูงสุดกำหนดแต่งตั้งให้สิทธิมาใช้บริการ
ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย

 • ผู้ดูแลระบบสูงสุดยอมรับและเข้าใจว่า เมื่อผู้ดูแลระบบสูงสุดให้ข้อมูลของผู้ใช้งานย่อยแก่ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะถือว่า ผู้ดูแลระบบสูงสุดรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมในการมอบสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานย่อยดังกล่าว โดยผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ในการยืนยันตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สิทธิ การทบทวน หรือการยกเลิกสิทธิของผู้ใช้งานย่อยที่ผู้ดูแลระบบสูงสุดเป็นผู้ดำเนินการ และจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ หรือยกเลิกสิทธิของผู้ใช้งานย่อย หรือการดำเนินการโดยผู้ใช้งานย่อยที่มีผลผูกพันผู้ดูแลระบบสูงสุด
 • กรณีที่ผู้ดูแลระบบสูงสุดเลือกเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานย่อยมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบสูงสุดรับทราบและยอมรับว่า การเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานย่อยดังกล่าว อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้งานย่อยที่เพิ่มมานั้น และกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้งานย่อยที่เพิ่มมา ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน หรือลบ ผู้ใช้งานย่อยในจำนวนที่เพิ่มมาจากแพ็กเกจปกติได้ โดยใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียวของผู้ให้บริการ


2.2.2 รับประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการโดยผู้ใช้งานย่อยทั้งหมดที่ตนให้สิทธิ โดยผู้ดูแลระบบสูงสุดต้องรับทราบว่า การดำเนินการใดโดยผู้ใช้งานย่อยจะมีผลผูกพันผู้ดูแลระบบสูงสุด และผู้ใช้งานย่อยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

2.2.3 แก้ไขข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของบริษัทระหว่างผู้ใช้งานย่อย โดยต้องรับผิดชอบโดยตรงในการทำความตกลงแก้ไขข้อพิพาทโต้แย้งดังกล่าวเพียงฝ่ายเดียว โดยผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ในการแทรกแซงในการแก้ไขข้อพิพาทที่ผู้ใช้บริการอาจตกลงระหว่างกันนั้น

กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบสูงสุดได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการติดตามและทำความตกลงกับผู้ดูแลระบบสูงสุดโดยตรงให้เรียบร้อย จากนั้นหากจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิของผู้ดูแลระบบสูงสุด ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังผู้ให้บริการพร้อมกับให้ข้อมูลเพื่อการยืนยันตัวตน และแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ให้บริการพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขสิทธิให้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบยืนยัน และใช้ดุลพินิจเพียงฝ่ายเดียวในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ผู้ให้บริการจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยผู้ให้บริการจะเพียงดำเนินการตามหลักฐานการตกลงระหว่างผู้ใช้บริการ และผู้ดูแลระบบสูงสุดที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ผู้ใช้บริการส่งมาให้แก่ผู้ให้บริการเท่านั้น

2.3 หน้าที่การรักษาข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ผู้ใช้บริการต้องรับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ให้บริการสำหรับการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน และต้องรับผิดชอบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการจากการถูกขโมยหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และกรณีที่มีการใช้ข้อมูล User Account / Password ของผู้ใช้บริการเพื่อใช้บริการของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะถือว่า ทุกการกระทำที่ดำเนินการด้วยข้อมูล User Account ดังกล่าวเป็นการกระทำโดยผู้ใช้บริการทั้งหมด เว้นแต่ผู้ให้บริการจะได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการเข้าถึงบัญชีดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งในกรณีได้รับแจ้ง ทางผู้ให้บริการจะดำเนินช่วยเหลือ แต่ในกรณีเกิดความเสียหายใดขึ้น ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดใดต่อผู้ใช้บริการอันเกิดจากการกระทำดังกล่าว

ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย กรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างกันเกี่ยวกับการสิทธิของผู้ดูแลระบบสูงสุด หรือสิทธิในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขข้อพิพาทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่เข้าแทรกแซงหรือดำเนินการใดเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นจากข้อพิพาท โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโอนสิทธิดังกล่าว

3. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้บริการ

3.1. การให้บริการ ผู้ให้บริการให้สิทธิแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์มอื่นที่ผู้ให้บริการอาจกำหนด โดยเป็นการให้สิทธิที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Non-Exclusive) แก่ผู้ใช้บริการในการเข้าใช้โปรแกรม/ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย KODE ENDPOINT Management ตามแพ็กเกจการให้บริการที่ผู้ให้บริการกำหนดและที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 3.3 ข้อจำกัดการให้บริการ และ 8* ข้อจำกัดความรับผิดผู้ให้บริการ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

3.2 การให้บริการโดยบุคคลภายนอก เนื่องจากผู้ให้บริการไม่อยู่ในวิสัยที่จะควบคุมหรือรับประกันการให้บริการที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอกที่ผู้ใช้บริการอาจตกลงใช้ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวผ่านหน้าแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการด้วยฟังก์ชัน “การเชื่อมต่อระบบภายนอก” ผู้ให้บริการจึงไม่สามารถรับประกันการให้บริการโดยบุคคลดังกล่าวได้ ดังนั้นในการติดต่อใช้บริการระหว่างผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าว ผู้ให้บริการแนะนำให้ผู้ใช้บริการศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวแยกต่างหากจากเงื่อนไขฉบับนี้

3.3 ข้อจำกัดการให้บริการ ด้วยการให้บริการภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ผู้ให้บริการเพียงให้บริการเครื่องมือในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเท่านั้น และการให้บริการของผู้ให้บริการอยู่ภายใต้ข้อจำกัดหลัก ดังนี้

3.3.1 ผู้ให้บริการไม่ได้ให้บริการ หรือให้คำแนะนำใดในฐานะผู้มีวิชาชีพด้านการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพื่อรับประกันความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ให้บริการแนะนำให้ผู้ใช้บริการปรึกษาผู้มีวิชาชีพ เช่น ผู้ดูแลระบบไอที อีกครั้ง โดยผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการอ้างอิงข้อมูลจากบริการของผู้ให้บริการ

3.3.2 การประมวลผลข้อมูลทั้งหมดของผู้ให้บริการ อ้างอิงตามข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ให้ข้อมูลเพียงฝ่ายเดียว ดังนั้นผู้ให้บริการไม่อาจรับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนของข้อมูลที่มีอยู่จริงของผู้ใช้บริการได้ และผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมดที่แสดงผ่านระบบของผู้ให้บริการซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้นำส่งเข้ามาในระบบ

3.3.3 ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดหรือเงื่อนไขในการให้บริการ ตลอดจนอัตราค่า บริการ และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งกระทําตามคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ให้สิทธิดําเนินการให้บริการแก่ผู้ให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และคู่สัญญาตกลงว่าผู้ให้บริการ ไม่มีความรับผิดใด ๆ อัน เนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (เช่น ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ แต่ตามธรรมเนียมปฎิบัติจะแจ้งให้ทราบก่อนไม่น้อยกว่า 1 เดือน)

ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้นำเข้ามาในระบบเพื่อการใช้บริการยังคงเป็นสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวของผู้ใช้บริการ แต่เมื่อผู้ใช้บริการนำส่งข้อมูลดังกล่าวเข้ามาในระบบแล้ว จะถือว่า ผู้ใช้บริการให้สิทธิในการใช้ ทำสำเนา เก็บรักษา วิเคราะห์ และสำรองข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวที่ผู้ใช้บริการนำส่งให้ผู้ให้บริการ อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการรับประกันปฏิบัติตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ที่ผู้ให้บริการประกาศแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

3.3.4 ผู้ให้บริการจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการตามสัญญานี้ แต่จะไม่มีความรับผิดในกรณีที่ การให้บริการหยุด ชะงักอันเนื่องมาจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง เหตุสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุอื่น ๆ ที่อยู่เหนือความควบคุมของผู้ให้บริการ การให้บริการของผู้ให้บริการอาจเกิดเหตุขัดข้องในบางกรณี โดยผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์จำกัดความรับผิดในกรณีเกิดเหตุขัดข้องในลักษณะ ดังนี้

 • เหตุขัดข้องจากเหตุสุดวิสัย หรือการใช้บริการที่ไม่ถูกต้อง ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดสำหรับเหตุขัดข้องอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งเป็นเหตุที่อยู่เหนือความควบคุมของผู้ให้บริการ หรือเกิดจากกรณีผู้ใช้บริการใช้บริการโดยไม่ถูกต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ และเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ โดยเฉพาะการใช้ที่ขัดกับข้อ 5.4* ข้อห้ามในการใช้บริการ
 • เหตุขัดข้องจากความจำเป็นในการซ่อมบำรุง แม้ผู้ให้บริการจะพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้การบริการสามารถเข้าถึง และพร้อมใช้งานได้อย่างราบรื่น แต่ในบางกรณีผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้องซ่อมบำรุงการให้บริการ และอาจนำไปสู่เหตุขัดข้องในการใช้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดกรณีเหตุขัดข้องจากการซ่อมบำรุงดังกล่าว ทั้งนี้กรณีเป็นการซ่อมบำรุงที่วางแผนไว้ล่วงหน้า ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเช่นกัน
 • เหตุขัดข้องเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยของข้อมูล ปัญหาข้อมูลสูญหาย หรือเสียหายจากการที่ส่งเข้ามาในระบบออนไลน์เป็นปัญหาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และผู้ให้บริการก็ไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่า จะไม่มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเช่นกัน ดังนั้นผู้ให้บริการแนะนำให้ผู้ใช้บริการเก็บสำเนาข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการได้นำส่งเข้ามาในระบบการให้บริการของผู้ให้บริการทั้งหมด เพื่อสำรองกรณีเกิดเหตุขัดข้อง
 • เหตุขัดข้องที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยของระบบการให้บริการ แม้ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพียงใดเพื่อรับประกันความปลอดภัยของระบบ ผู้ให้บริการก็ไม่สามารถให้การรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ว่า ระบบการให้บริการของผู้ให้บริการจะปลอดภัยโดยสมบูรณ์


อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในการให้บริการ ผู้ให้บริการจะดําเนินการแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด แต่ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุขัดข้องดังกล่าว

3.3.5 การให้บริการของผู้ให้บริการเป็นไปในลักษณะ “ตามที่มีตามที่เป็น As-Is” ผู้ให้บริการไม่ได้ให้การรับประกันเป็นการเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ ดังนั้นผู้ให้บริการจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่า การใช้บริการของผู้ใช้บริการจะปราศจากข้อบกพร่อง หรือมีประสิทธิภาพตรงตามคาดหมายโดยเฉพาะของผู้ใช้บริการแต่ละท่านทั้งหมด

3.3.6 การให้บริการจะถูกจำกัดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับแต่ละแพ็กเกจการให้บริการ ในการเลือกใช้บริการแต่ละแพ็กเกจ ผู้ใช้บริการต้องรับทราบว่า ผู้ใช้บริการอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดการใช้บริการในบางส่วน ตามที่ผู้ให้บริการได้ประกาศกำหนดชัดเจนสำหรับแต่ละแพ็กเกจ และผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขสำหรับแต่ละแพ็กเกจดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายละเอียดฟังก์ชันการใช้บริการ หรืออัตราค่าบริการ ตามแต่ละระยะเวลา)

3.4 ระยะเวลาการให้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการของผู้ให้บริการ เป็นไปตามรอบระยะเวลาการให้บริการขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละแพ็กเกจ ซึ่งผู้ใช้บริการเลือกใช้

3.5 ผู้ให้บริการจะไม่นําข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย (เช่น เป็นไปตามคำสั่งศาล หรือตามกฎหมายพิเศษในสถานการณ์ไม่ปกติ)

4. ค่าบริการ

4.1 การใช้บริการแพ็กเกจฟรี (free trial) หรือการทดลองใช้บริการ (demo) ผู้ใช้บริการที่เลือกแพ็กเกจฟรี หรือเลือกที่จะทดลองใช้บริการแบบฟรีก่อน ผู้ใช้บริการดังกล่าวต้องรับทราบว่า การใช้บริการของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่ผู้ให้บริการกำหนดและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

4.2 การชำระค่าบริการ เพื่อการใช้บริการตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชําระค่าบริการตามรายละเอียดแต่ละแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือก ภายในเวลาที่กําหนด โดยเป็นการชำระค่าบริการล่วงหน้า ด้วยรูปแบบการชำระเงินที่ผู้ใช้บริการเลือก ได้แก่ การตัดบัตรเครดิต การโอนเงินเข้าบัญชี หรือรูปแบบอื่นตามที่ผู้ให้บริการอาจประกาศกำหนด

4.3 การไม่ชำระค่าบริการ หรือการชำระค่าบริการล่าช้า กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการ หรือชำระค่าบริการล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลา ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการ (ก) ระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการชั่วคราวจนกว่าผู้ให้บริการจะได้รับชำระค่าบริการครบถ้วน ทั้งนี้ผู้ให้บริการไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการระงับการให้บริการดังกล่าว และ/หรือ (ข) เรียกดอกเบี้ยการชำระค่าบริการล่าช้าจากผู้ใช้บริการในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ทั้งนี้การใช้สิทธิดังกล่าวของผู้ให้บริการจะไม่กระทบต่อสิทธิอื่นที่ผู้ให้บริการอาจมีภายใต้กฎหมาย

5. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผู้ใช้บริการ

5.1 ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้เพื่อตนเอง หรือในทางธุรกิจปกติของตนและจะไม่นําไปให้บริการต่อ (Reselling) เว้นแต่พิสูจได้ว่าเป็นการให้บริการกับลูกค้าในทางธุรกิจปกติของตน

5.2 ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้ ในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องไม่ดําเนินการอย่างใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศของทางราชการ ทั้งที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือต่อไปในอนาคต และหากมีการใช้ไปในทางที่ผิดกฎหมาย หรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ให้บริการมิได้มีส่วนรู้เห็น หรือช่วยเหลือส่งเสริมในการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น

5.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ทําการดัดแปลงหรือแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ให้บริการ

5.4 ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้บริการในลักษณะข้อห้ามในการใช้บริการใด ๆ ดังต่อไปนี้

 • กระทำการไม่ว่าในลักษณะใดที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และความพร้อมในการให้บริการของผู้ให้บริการ หรือการใช้บริการโดยผู้ใช้บริการอื่น
 • ปลอมแปลงลอกเลียน ตัดทอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือกระทำการใด ซึ่งมีผลทำให้ข้อความใดในระบบการให้บริการของผู้ให้บริการได้รับการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
 • ขายต่อหรือโอนสิทธิที่ผู้ใช้บริการได้รับภายใต้ขอบเขตการใช้บริการของผู้ให้บริการ ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ได้ดำเนินการโอนสิทธิโดยถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือเว้นแต่มีการตกลงอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ให้บริการ
 • ใช้โปรแกรม วิธีการเทคนิคหรือวิธีการอื่นใดเพื่อดึงและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในระบบการให้บริการของผู้ให้บริการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Source Code หรือองค์ประกอบอื่นในระบบ) เพื่อสร้าง ทำสำเนา ลอกเลียนแบบ พัฒนาต่อ หรือถอดแบบข้อมูลดังกล่าว
 • กระทำอื่นใดที่เป็นการฉ้อฉล ฉ้อโกง หรือกระทำกันอันมีความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย
 • กระทำอื่นใดในลักษณะที่อาจนำไปสู่ความเสียหายในการให้บริการ หรือเสียชื่อเสียงแก่ผู้ให้บริการ พนักงาน หุ้นส่วนของผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการอื่น
 • กระทำอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบเป็นปฏิปักษ์กับผู้ให้บริการ พนักงานของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือระบบการการให้บริการโดยทั่วไป


5.5 ความรับผิดของผู้ใช้บริการกรณีไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือข้อห้าม ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการบกพร่องในการปฏิบัติตามหน้าที่หรือข้อห้ามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ซึ่งอาจนำไปสู่การเรียกร้องความเสียหายไม่ว่ากรณีใดต่อผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการที่บกพร่องดังกล่าวต้อง (ก) รับผิดชอบฝ่ายเดียวในการแก้ไขปัญหาความบกพร่องดังกล่าว และ (ข) ต้องชดเชยความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ให้บริการจากความบกพร่องดังกล่าวเต็มจำนวน

ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การใช้สิทธิของผู้ให้บริการในการเรียกให้ผู้ใช้บริการรับผิดภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ จะไม่ตัดสิทธิของผู้ให้บริการในการดำเนินมาตรการอื่น (เช่น การเรียกร้องค่าเสียหาย) ตามที่ผู้ให้บริการอาจมีตามกฎหมายต่อผู้ใช้บริการที่ละเมิดดังกล่าว

5.6 ผู้ใช้บริการตกลงจะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือแก่ผู้ให้บริการตามข้อกําหนดและเงื่อนไขในคําขอ/สัญญานี้ ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตที่สามารถบังคับได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความล่าช้าหรือการไม่ให้ความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือของผู้ใช้บริการย่อมทําให้ผู้ให้บริการหลุดพ้นจากความรับผิดจากความล่าช้าในการให้การช่วยเหลือหรือการให้บริการ อันเกิดจากการไม่ให้ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือของผู้ใช้บริการ

5.7 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนําเสนอ รวมถึงทุกส่วนของแพลตฟอร์ม รวมถึง source code และ object code ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทําการลอกเลียนแบบ ทําซ้ํา หรือดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด

5.8 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการใช้งานข้อมูลที่บันทึกลงในฐานข้อมูล และรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ได้นำเข้ามาในระบบของผู้ให้บริการ

5.9 ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามกฎหมายไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทําโดยมีเจตนาหรือไม่

5.10 ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา User ID และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ มอบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนําข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ User ID และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใด ๆ ผู้ใช้บริการยอมรับและถือว่าการกระทําเหล่านั้นเป็นการกระทําดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการตามกฎหมาย

5.11 สิทธิในการระงับหรือบอกเลิกสัญญากรณีที่ผู้ใช้บริการบกพร่องต่อหน้าที่ ในกรณีที่ผู้ให้บริการพบว่า ผู้ใช้บริการใดบกพร่องในการทำหน้าที่ หรือปฏิบัติตามข้อห้ามตามที่ระบุไว้ ผู้ให้บริการมีสิทธิเด็ดขาดในการระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการดังกล่าวชั่วคราว หรือมีสิทธิยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการของผู้ใช้บริการที่บกพร่องดังกล่าวได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการจะไม่คืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

6. ทรัพย์สินทางปัญญา และการรักษาความลับ

6.1 ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า เครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนําเสนอ ทุกส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึง source code และ object code ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการทั้งหมดนี้ถือ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการเพียงฝ่ายเดียว

6.2 ข้อห้ามผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการห้ามลอกเลียนแบบ ทําซ้ำ ดัดแปลง หรือดำเนินการในลักษณะใดที่จะส่งผลเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด

ทั้งนี้ด้วยการใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการสามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการได้เฉพาะ เพื่อประกอบการใช้บริการโดยสอดคล้องกับเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด และในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจํานวน

6.3 หน้าที่ในการรักษาความลับ ในระหว่างการใช้บริการ ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการอาจมีการส่งต่อเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อาจมีลักษณะเป็นข้อมูลความลับระหว่างกัน ดังนั้นทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้มาตรการอย่างเหมาะสม ในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของแต่ละฝ่าย โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของอีกฝ่ายให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ (ก) เป็นการเปิดเผยที่จำเป็นสำหรับการใช้หรือการให้บริการ ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลนั้นจะต้องเป็นไปเท่าที่จำเป็น (ข) เป็นการเปิดเผยที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลความลับดังกล่าวก่อน หรือ (ค) เป็นการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่กฎหมายบังคับ เช่น ตามคำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือของศาล ทั้งนี้กรณีที่จำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลต้องรับประกันการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องโดยผู้ได้รับข้อมูลดังกล่าว

7. การยกเลิกการให้หรือการใช้บริการ

7.1 การสิ้นสุดการใช้บริการตามแพ็กเกจ สิทธิในการเข้าใช้บริการตามแพ็กเกจของผู้ใช้บริการจะสิ้นสุดตามระยะเวลาการให้บริการที่ระบุไว้ ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนแล้ว

7.2 การยกเลิกการใช้บริการโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการอาจเลือกที่จะยกเลิกการใช้บริการได้ไม่ว่า เวลาใด ระหว่างระยะเวลาการให้บริการ หากเป็นการยกเลิกการใช้บริการที่ไม่มีค่าบริการ (Free Package) ผู้ใช้บริการสามารถส่งคำขอยกเลิกมาที่ผู้ให้บริการ และการยกเลิกดังกล่าวจะมีผลทันที

7.3 ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยแจ้งพร้อมทั้งระบุเหตุในการใช้ระงับ

7.4 การยกเลิกการให้บริการเป็นการทั่วไปโดยผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมด หรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใดต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก

7.5 ในกรณีดังต่อไปนี้ผู้ให้บริการสามารถใช้สิทธิระงับการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่ผู้ให้ บริการ เช่น ภัยธรรมชาติ การจารจร การถูกโจรกรรม การล่มของระบบโครงข่าย อินเตอร์เน็ต ความผิดพลาดจากการ ให้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นที่นํามาเชื่อมต่อกัน หรือความผิดพลาดของผู้ ให้บริการอื่นที่ผู้ให้บริการใช้งาน เป็นต้น

7.6 ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมเพื่อขอใช้บริการ

7.7 ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าบริการที่ให้แก่ผู้ใช้บริการถูกนําไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือผ่าฝืนต่อสัญญาใช้บริการนี้

7.8 ผู้ใช้บริการไม่ได้ชําระค่าบริการตามที่ตกลงกัน

7.9 ผู้ให้บริการมีเหตุจําเป็นต้องบํารุงรักษา หรือแก้ไขระบบในการใช้บริการเป็นการเร่งด่วน โดยผู้ให้บริการต้องดําเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควรในกรณีที่ผู้ให้บริการระงับการให้บริการชั่วคราวตามเงื่อนไขข้างต้นนี้ ผู้ใช้บริการ ยังคงต้องชําระค่าบริการตามปกติ

7.10 การบอกเลิกบริการ

 • ผู้ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกการให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
 • ผู้ให้บริการมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนําบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อห้ามในข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้
 • ผู้ให้บริการมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า การใช้งานของผู้ใช้บริการส่งผลกระทบเป็นปฏิปักษ์กับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการราย อื่น หรือระบบการการให้บริการตามสัญญานี้
 • ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ให้บริการ เป็นการยกเลิก โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
 • ผู้ใช้บริการมีสิทธิบอกเลิกการให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมีผลได้ในทันทีที่บอก กล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนเงินผู้ให้บริการละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระสําคัญของสัญญานี้
 • ผู้ให้บริการตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือพ้นสภาพนิติบุคคล
 • ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อตดลงในสัญญาใช้บริการหรือเงื่อนไขในการให้บริการซึ่งมีผลเป็นการลดสิทธิ หรือ ประโยชน์อันพึงได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้บริการ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมาย

8. ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการ

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่สามารถบังคับได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อ

8.1 ความเสียหายใดที่เกิดจากการใช้บริการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดโดยตรงจากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ให้บริการ

8.2 ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือการใช้บริการที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขการใช้บริการที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ และ

8.3 ความเสียหายที่ไม่ใช่ความเสียหายทางตรง


ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจำกัดความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นสูงสุดไม่เกินอัตราค่าบริการที่ผู้ให้บริการได้รับชำระจากผู้ใช้บริการก่อนเกิดเหตุการณ์ ซึ่งทำให้เกิดค่าเสียหายนั้น

9. ข้อตกลงอื่น ๆ

9.1 สิทธิของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า การล่าช้าหรืองดเว้นในการใช้สิทธิของผู้ให้บริการตามกฎหมายหรือตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ไม่ถือว่า ผู้ให้บริการสละสิทธิ์ในการเรียกร้องสำหรับความผิดดังกล่าวในภายหลัง และการใช้สิทธิใดก็ตามที่ผู้ให้บริการมีภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้เป็นสิทธิที่เพิ่มเติม ซึ่งไม่กระทบต่อสิทธิอื่นที่ผู้ให้บริการอาจมีภายใต้กฎหมาย และสัญญาอื่นที่อาจมีการจัดทำขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ

9.2 ผลบังคับใช้ของเงื่อนไขการใช้บริการ หากมีข้อกำหนด หรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือข้อความที่ตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้นั้นไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่น

9.3 ภาษา ผู้ให้บริการจัดทำเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้เป็นภาษาไทย แต่อาจมีกรณีที่มีการแปลเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเงื่อนไขฉบับนี้ ที่เป็นฉบับภาษาไทยและฉบับคำแปล ฉบับภาษาไทยจะมีผลบังคับเหนือภาษาอื่น

9.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ด้วยการใช้บริการภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ผู้ใช้บริการเข้าใจว่า ไม่ได้มีการสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะของหุ้นส่วน นายจ้างลูกจ้าง หรือตัวแทนระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

9.5 การแก้ไขเงื่อนไข ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการแพ็กเกจ ตลอดจนอัตราค่าบริการ ไม่ว่าเวลาใด โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันที เมื่อผู้ให้บริการแจ้งการแก้ไขผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นที่ผู้ให้บริการมีกับผู้ใช้บริการ แต่ผู้ให้บริการไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ดังนั้นผู้ให้บริการแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการล่าสุดเสมอ เนื่องจากการที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการอยู่ ผู้ให้บริการจะถือว่า ผู้ใช้บริการยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการแก้ไขเสมอ


เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ต้องได้รับการตีความและบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และกรณีมีข้อโต้แย้งใด ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังผู้ให้บริการได้เสมอ แต่หากไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวได้ ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการตกลงที่จะนำเสนอข้อพิพาทดังกล่าวเพื่อการพิจารณาต่อศาลประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบเงื่อนไขการใช้งานที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567