KODE ENDPOINT Management

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ KODE ENDPOINT Management

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ฉบับนี้ (“ข้อตกลง”) อย่างรอบคอบก่อนที่คุณจะใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้)
ข้อตกลงนี้เป็นสัญญาผูกพันตามกฎหมายกับ บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการ (“ผู้ให้บริการ”) เกี่ยวกับแพลตฟอร์มหรือบริการภายใต้ตราสินค้าของ “KODE”
โดยการแสดงความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ การติดตั้งแพลตฟอร์มหรือการใช้แพลตฟอร์มหรือบริการจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงฉบับนี้ในนามของคุณเองและหน่วยงานใด ๆ หรือบุคคลใด ๆ ที่คุณเป็นตัวแทนหรือมีอุปกรณ์ที่คุณได้รับแพลตฟอร์มมาจากผู้จำหน่าย (รวมเรียกว่า “คุณ”) หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ โปรดอย่าดำเนินการติดตั้งต่อ และขอให้ลบหรือทำลายสำเนาของแพลตฟอร์มทั้งหมดที่มีอยู่ในความครอบครองของคุณ

ข้อตกลงฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการบางอย่างของคุณ (รวมถึงการอัปเกรดหรือการอัปเดตใด ๆ) ที่ผู้จำหน่ายมอบให้ (แต่ละอย่างเรียกว่า “โซลูชั่น”) และเอกสารกำกับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ “เอกสารกำกับโปรแกรม” หมายถึง คู่มือการใช้งานและคำแนะนำใด ๆ ที่ผู้จำหน่ายให้มาพร้อมกับโซลูชั่น และ “เงื่อนไขที่ใช้บังคับ” หมายรวมถึงระยะเวลาการเป็นสมาชิกร่วมกับประเภทของอุปกรณ์ จำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต ข้อจำกัดอื่นที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 เอกสารกำกับโปรแกรมหรือเอกสารการทำธุรกรรมภายใต้สิ่งที่คุณได้มาซึ่งโซลูชั่น ข้อตกลงฉบับนี้ใช้แทนหรือแทนที่ข้อตกลงอื่นใดที่คุณเคยทำไว้กับโซลูชั่นเวอร์ชันก่อน

หากคุณเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลองใช้ฟรี ข้อตกลงนี้จะครอบคลุมถึงการทดลองใช้ฟรีนั้นด้วย

ข้อสำคัญ – การใช้แพลตฟอร์มหรือบริการอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านสิทธิ์ อ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดก่อนใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ การใช้แพลตฟอร์มหรือบริการบ่งชี้ว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้โดยสมบูรณ์และไม่มีเงื่อนไข โดยการคลิกที่กล่องระบุการยอมรับของคุณ คุณยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หากคุณกำลังเข้าสู่ข้อตกลงนี้เพื่อและในนามของนิติบุคคลอื่น คุณแสดงว่าคุณมีอำนาจผูกพันหน่วยงานดังกล่าวและบริษัทในเครือกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งในกรณีนี้คำว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ” จะอ้างอิงถึง ถึงนิติบุคคลดังกล่าวและบริษัทในเครือ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ คุณจะถูกจำกัดการใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนี้ หรือหากคุณไม่มีอำนาจหรือไม่มีอำนาจในการดำเนินการในนามของนิติบุคคลซึ่งคุณ คุณเป็นตัวแทน คุณจะต้องรับผิดชอบเป็นรายบุคคล

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ (“ข้อตกลง”)

1. คำจำกัดความ

“โปรแกรม” / “ซอฟต์แวร์” / “โซลูชั่น” หมายถึง โปรแกรม/ซอฟต์แวร์ ที่ชื่อว่า KODE ENDPOINT Management ซึ่งมอบให้คุณตามข้อตกลงนี้ และรวมถึง: ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเป็นบริการออนไลน์ บนสื่อที่จับต้องได้ หรือดาวน์โหลดทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาเครื่องคือ “โค้ดที่ถูกคอมไพล์” หรือที่มนุษย์อ่านได้คือ “ซอร์สโค้ด”. คำจำกัดความนี้รวมถึงเครื่องมือการพัฒนาที่เกี่ยวข้องและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ให้มาพร้อมกับข้อตกลงนี้ เอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการอัปเดต การแก้ไข การแก้ไข สำเนา เอกสารประกอบและข้อมูลการออกแบบใด ๆ ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้

“บริการ” หมายถึง สิทธิการใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ เพื่อใช้งานโปรแกรม/ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย KODE ENDPOINT Management หรือ kodeendpoint.com ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่ผู้ใช้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ บริการโฮสติ้งสำหรับซอฟต์แวร์ และบริการสนับสนุนที่เรามอบให้ร่วมกับการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณ บริการรวมถึงการสั่งซื้อโดยไม่คำนึงว่าเป็นการใช้งานแบบชำระเงินหรือทดลองใช้ฟรี

“บริษัทในเครือ” หมายถึง หน่วยงานใด ๆ ที่ควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อม ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“การถือครอง”หมายถึง ความเป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือการควบคุมมากกว่า 50% ของส่วนได้เสียที่มีสิทธิออกเสียงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ” หมายถึง จำนวนพนักงานที่ระบุชื่อแต่ละคนที่สามารถเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์หรือบริการและเข้าถึงโมดูลที่เราให้โดยไม่มีข้อจำกัดว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงฟังก์ชันใดได้บ้าง

“พนักงาน” หมายถึง จำนวนบันทึกของพนักงานที่ใช้งานอยู่ในซอฟต์แวร์หรือบริการซึ่งระบบสามารถประมวลผลข้อมูลได้ หมายเลขนี้ไม่รวมบันทึกของพนักงานที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งซอฟต์แวร์หรือบริการอาจเก็บข้อมูลไว้ แต่จะไม่อนุญาตให้มีการประมวลผลข้อมูล

“ผู้ใช้ที่เป็นพนักงาน” หมายถึง จำนวนพนักงานที่ได้รับความสามารถในการเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์หรือบริการ แต่การเข้าถึงถูกจำกัดเฉพาะฟังก์ชันที่ระบุในซอฟต์แวร์หรือบริการเป็นฟังก์ชันผู้ใช้ของพนักงาน

“พนักงานในองค์กร” หมายถึง จำนวนข้อมูลพนักงานที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านโมดูลซอฟต์แวร์ ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ รวมถึงโมดูลการฝึกอบรม ประสิทธิภาพขั้นสูง การวางแผนทรัพยากรบุคคล และการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถ

“ผู้ใช้” หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่เป็นผู้ใช้ ที่เป็นผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ที่เป็นพนักงาน หรือผู้ใช้ในองค์กร

“โมดูล” หมายถึง กลุ่มของฟังก์ชันที่มีให้ในซอฟต์แวร์หรือบริการที่คุณซื้อ

“ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต” หมายถึงบริษัทซึ่งเราได้รับอนุญาตให้ขายซอฟต์แวร์หรือบริการแก่คุณภายใต้ข้อตกลงของคุณต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

“ข้อมูลของคุณ” หมายถึง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่คุณส่งไปยังซอฟต์แวร์หรือบริการ

“เรา”, “พวกเรา” or “ของเรา” หมายถึง บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด ที่คุณทำสัญญาด้วยตามที่อธิบายไว้ด้านล่างใน “คุณทำสัญญากับใคร”

“คุณ” หรือ “ของคุณ” หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่คุณยอมรับข้อตกลงนี้และรวมถึงบริษัทในเครือของบริษัทหรือนิติบุคคลนั้น

“ระยะเวลาการให้บริการ” หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการเลือกกำหนด เพื่อการใช้บริการตามแพ็กเกจที่ผู้ให้บริการกำหนด ซึ่งกำหนดไว้เป็น 1 เดือน 3 เดือน หรือ 12 เดือน หรือรอบระยะเวลาอื่นที่ผู้ให้บริการอาจประกาศกำหนด และที่ผู้ใช้บริการอาจเลือกใช้

“เอกสารประกอบ” หมายถึง เอกสารสำหรับผู้ใช้ที่อธิบายถึงฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์หรือบริการ และรวมอยู่ในซอฟต์แวร์หรือบริการในลักษณะเอกสารหรือความช่วยเหลือออนไลน์ และรวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารหรือความช่วยเหลือออนไลน์ที่เราจัดเตรียมให้คุณนอกเหนือจากซอฟต์แวร์

2. การทดลองใช้ฟรี

หากคุณได้ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ซอฟต์แวร์ (demo) หรือบริการฟรี (free trial) คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงซอฟต์แวร์หรือบริการทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเรา ผ่านเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือเป็นสำเนาซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งได้ซึ่งเราจัดให้มีขึ้นถึงคุณ การทดลองใช้งานฟรีจะไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึงเร็วสุดของสิ่งต่อไปนี้: คุณซื้อซอฟต์แวร์; การซื้อบริการของคุณ การสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้ฟรี หรือสิบห้า (15) วัน

ข้อมูลของคุณในซอฟต์แวร์หรือบริการจะสูญหายอย่างถาวรเมื่อสิ้นสุดระยะทดลองใช้ฟรี หากคุณไม่ได้ซื้อซอฟต์แวร์หรือบริการ สำหรับโมดูลซอฟต์แวร์เดียวกันที่ใช้ระหว่างช่วงทดลองใช้ฟรี และก่อนสิ้นสุดระยะทดลองใช้ฟรี

ซอฟต์แวร์และบริการที่มีให้ระหว่างการทดลองใช้ฟรีมีให้ “ตามที่เป็น (as-is)” โดยไม่มีการรับประกัน และเราไม่รับผิดใด ๆ สำหรับซอฟต์แวร์หรือบริการระหว่างการทดลองใช้ฟรี

3. การใช้งานโซลูชั่นที่ได้รับอนุญาต

3.1 คุณอาจติดตั้งโซลูชั่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และใช้โซลูชั่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์จากโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์เครือข่ายแบบพกพา อุปกรณ์พกพาอื่น ๆ (อุปกรณ์แต่ละชนิดเรียกว่า “อุปกรณ์พกพา”) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้กับโซลูชั่น (อุปกรณ์แต่ละชนิด รวมทั้งอุปกรณ์พกพาแต่ละชนิดจะเรียกว่า “อุปกรณ์”) ได้สูงสุดตามจำนวนที่ตกลงไว้ (“จำนวนของอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต”) ซึ่งระบุไว้ในเงื่อนไขที่ใช้บังคับโดยเฉพาะ:

  • ในกรณีที่ซึ่งผู้จำหน่ายกำหนดให้ใช้งานสำหรับบริษัท การใช้งานเชิงพาณิชย์หรือทางธุรกิจ (แต่ละอย่างเรียกว่า “โซลูชั่นทางธุรกิจ”) โดยคุณหรือบริษัทในเครือของคุณ (หน่วยงานต่าง ๆ ที่กำกับดูแลคุณ ควบคุมดูแลโดยคุณ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปของคุณ) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใน ในกรณีที่ใช้งานโซลูชั่นทางธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ดังกล่าวโดยบริษัทในเครือของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ของบริษัทในเครือของคุณ และการละเมิดข้อตกลงใด ๆ โดยบริษัทในเครือจะถือว่าเป็นการละเมิดโดยคุณ ข้อผูกพันใด ๆ ของผู้จำหน่ายภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้จะถือเป็นข้อผูกพันของคุณแต่เพียงผู้เดียว และไม่ใช่ข้อผูกพันของบริษัทในเครือของคุณที่ใช้โซลูชั่นทางธุรกิจภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้
  • ในกรณีที่โซลูชั่นอื่น ๆ ทั้งหมด (แต่ละโซลูชั่นเรียกว่า “โซลูชั่นสำหรับผู้บริโภค”) ที่ใช้โดยคุณหรือสมาชิกในบ้านของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการค้า


3.2 คุณยังอาจทำสำเนาโซลูชั่นสำรองไว้หนึ่งชุด

3.3 ในกรณีที่มีการกำหนดค่าโซลูชั่นไว้สำหรับการใช้งานบนเครือข่าย คุณอาจติดตั้งและใช้โซลูชั่นบนไฟล์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องหรือมากกว่าเพื่อใช้กับเครือข่ายแลนหนึ่งเครือข่ายเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ต่อไปนี้เพียงข้อเดียว (ไม่ใช่ทั้งสองข้อ):

  • การติดตั้งโซลูชั่นบนฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ อย่างถาวรบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามจำนวนสูงสุดของอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต หรือ
  • การใช้โซลูชั่นบนเครือข่ายแลนหนึ่งเครือข่ายซึ่งมีจำนวนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้โซลูชั่นไม่เกินจำนวนของอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต


3.4 การใช้โซลูชั่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ๆ นอกเหนือไปจากที่อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในส่วนนี้หรือการนำไปจำหน่ายต่อหรือการแจกจ่ายโซลูชั่นต่อจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้และอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับอีกด้วย

4. การปรับรุ่นและการปรับปรุง

ระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิกและไม่ต้องมีการอนุญาตหรือการยินยอมของคุณต่างหาก ผู้จำหน่ายอาจดำเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทนโซลูชั่นใด ๆ เป็นครั้งคราว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้โซลูชั่นหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (หรือบางฟังก์ชันของอุปกรณ์) จนกว่าการปรับปรุงจะได้รับการติดตั้งโดยสมบูรณ์ การปรับปรุงจะถือเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่นสำหรับวัตถุประสงค์ทุกข้อภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ การปรับปรุงอาจรวมถึงทั้งการเพิ่มและการลบคุณลักษณะหรือฟังก์ชันการทำงานบางอย่างที่มีอยู่ในโซลูชั่น หรืออาจเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานทั้งหมด และผู้จำหน่ายจะกำหนดเนื้อหา คุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานของโซลูชั่นที่ได้รับการปรับปรุงตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ผู้จำหน่ายหรืออุปกรณ์ของคุณไม่จำเป็นต้องเสนอทางเลือกให้แก่คุณในการปฏิเสธหรือชะลอการปรับปรุง แต่ในกรณีใด ๆ ก็ตาม คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดและอนุญาตการติดตั้งการปรับปรุงที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากโซลูชั่น ผู้จำหน่ายอาจยุติการให้การสนับสนุนสำหรับโซลูชั่นจนกว่าคุณจะยอมรับและติดตั้งการปรับปรุงทั้งหมด ผู้จำหน่ายจะใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินว่าเมื่อใดและการปรับปรุงมีความเหมาะสมหรือไม่ และไม่มีภาระผูกพันในการจัดหาการปรับปรุงให้กับคุณ ภายใต้ดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียว ผู้จำหน่ายอาจยุติการให้การปรับปรุงสำหรับเวอร์ชันใด ๆ ของโซลูชั่น นอกเหนือจากเวอร์ชันล่าสุด หรือการปรับปรุงที่สนับสนุนการใช้โซลูชั่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเวอร์ชันใด ๆ ของระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอีเมล โปรแกรมเบราว์เซอร์และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่โซลูชั่นได้รับการออกแบบมาให้ทำงานด้วย

5. สิทธิ์การเป็นเจ้าของ

5.1 โซลูชั่นและเอกสารกำกับโปรแกรมถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้จำหน่ายและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับ บทบัญญัติในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศซึ่งมีการใช้งานโซลูชั่น โครงสร้าง องค์ประกอบ และโค้ดของโซลูชั่นเป็นความลับทางการค้าอันมีค่าและถือเป็นข้อมูลลับของผู้จำหน่าย คุณมอบสิทธิ์และอนุญาตให้ผู้จำหน่ายเก็บและใช้ความคิดเห็นหรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในปัจจุบันหรือในอนาคตของเราโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คุณและโดยไม่ต้องขอรับการอนุมัติในการเก็บหรือใช้ความคิดเห็นหรือคำแนะนำดังกล่าวภายในขอบเขตของความคิดเห็นหรือคำแนะนำเกี่ยวกับโซลูชั่นที่ส่งถึงผู้จำหน่าย

5.2 การครอบครอง การติดตั้ง และการใช้โซลูชั่นของคุณไม่ได้เป็นการมอบสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาในโซลูชั่นหรือเอกสารกำกับโปรแกรมให้แก่คุณ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ผู้จำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในโซลูชั่นและเอกสารกำกับโปรแกรม รวมทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิ์ในความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

6. การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ

หากคุณซื้อซอฟต์แวร์ เราจะให้การสนับสนุนขั้นพื้นฐานแก่คุณในช่วงระยะเวลาของแพ็คเกจของคุณ เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น การสนับสนุนจะมีให้ระหว่างเวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. (UTC+07:00) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดธนาคาร และอาจมีให้จากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตในเวลาอื่น ๆ หากคุณได้ซื้อซอฟต์แวร์หรือบริการจากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตนั้น

เราพยายามให้บริการแก่คุณตลอดยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงต่อวัน เจ็ด (7) วันต่อสัปดาห์ ยกเว้นในช่วงเวลาหยุดทำงานตามกำหนดเวลา (ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ) และเป็นผลมาจากการหยุดชะงักเนื่องจากกองกำลังที่อยู่นอกเหนือไปจากเรา การควบคุมเช่น ภัยธรรมชาติ ความล้มเหลวของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์

เราให้บริการของเราภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และข้อบังคับของรัฐบาลที่เราอาศัยอยู่ เราปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการป้องกันด้านการบริหาร กายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสม เราไม่แก้ไขข้อมูลของคุณยกเว้นตามที่คุณร้องขอ เราไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สามเว้นแต่เราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมายหรือเว้นแต่คุณจะให้คำแนะนำแก่เราในการทำเช่นนั้น เราไม่เข้าถึงข้อมูลของคุณเว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจากคุณเพื่อจุดประสงค์ในการให้การสนับสนุนแก่คุณ ในกรณีที่เราทราบการละเมิดความปลอดภัยของเราซึ่งทำให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ซอฟต์แวร์หรือบริการที่คุณกำลังเข้าถึงหรือติดตั้งเป็นลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า กรรมสิทธิ์ และข้อมูลที่เป็นความลับของเรา คุณต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิ์เหล่านี้ตามที่ใช้บังคับ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงซอฟต์แวร์หรือบริการจะไม่เปิดเผยหรือใช้ซอฟต์แวร์นั้น ยกเว้นตามที่ข้อตกลงนี้อนุญาต เรารักษาสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบริการและซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เราให้แก่คุณ รวมถึงการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์หรือบริการที่เราทำในนามของคุณหรือตามคำแนะนำใด ๆ ที่คุณให้แก่เรา และไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ที่จะผ่านชื่อโดยไม่ ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งของเรา

คุณจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลใดก็ตามที่คุณอนุญาตให้เข้าถึงซอฟต์แวร์หรือบริการนั้นปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ข้อมูลของคุณได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ และซอฟต์แวร์หรือบริการจะไม่ถูกใช้เพื่อส่งข้อมูลที่ละเมิด กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ คุณจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้งานเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้และข้อบังคับของรัฐบาล คุณจะไม่เผยแพร่ซอฟต์แวร์หรือบริการให้กับบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ที่เป็นพนักงาน ยกเว้นการอนุญาตให้ผู้สมัครเข้าถึงฟังก์ชันการรับสมัครออนไลน์ คุณจะไม่ขาย ขายต่อ ให้เช่าหรือให้เช่าซอฟต์แวร์หรือบริการ คุณจะไม่พยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของบริการ ขัดขวางการทำงานของบริการ เข้าถึงบริการหรือโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้บริการเพื่อพยายามเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายใน รูปแบบใดก็ได้

หากคุณได้ซื้อซอฟต์แวร์ คุณสามารถคัดลอกซอฟต์แวร์ได้เท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อสนับสนุนการใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น คุณจะต้องรวมประกาศและคำอธิบายประกอบทั้งหมดที่ฝังอยู่ในซอฟต์แวร์และติดไว้กับสื่อและคอนเทนเนอร์ตามที่ได้รับจากเราในแต่ละสำเนา สำเนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา คุณต้องเก็บรักษาบันทึกหมายเลขและตำแหน่งของสำเนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด รวมถึงซอฟต์แวร์หรือสำเนาที่ผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น และเราจะจัดทำบันทึกเหล่านั้นเมื่อมีการร้องขอ คุณจะต้องไม่เผยแพร่ซอฟต์แวร์ในรูปแบบใด ๆ ให้กับบุคคลใดนอกเหนือจากพนักงานของคุณหรือผู้รับจ้างในสถานที่ซึ่งไม่ใช่คู่แข่งของเรา และผู้ที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าถึงได้ และอยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ในการรักษาความลับต่อคุณ คุณรับทราบว่าซอฟต์แวร์ที่เราให้อาจอยู่ในรูปแบบซอร์สโค้ดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์และการรักษาความลับนั้นมีความสำคัญและคุณค่าสูงสุดสำหรับเรา คุณต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องความลับและความลับของซอฟต์แวร์ และรับทราบว่าเราจะได้รับอันตรายร้ายแรง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมาก หากซอฟต์แวร์ รวมถึงในรูปแบบซอร์สโค้ด ถูกเปิดเผยในลักษณะใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้โดยปราศจากของเรา ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะแจ้งให้เราทราบทันที และคุณจะช่วยเราไม่ให้เกิดอันตรายต่อการสูญเสียทางการเงินใด ๆ คุณจะไม่จัดหาซอฟต์แวร์ให้กับคู่แข่งของเราไม่ว่าในกรณีใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นเพื่อจุดประสงค์ของการทำงานร่วมกันตามที่ระบุโดยกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้และบังคับใช้ คุณจะต้องไม่ประกอบย้อนกลับ คอมไพล์ย้อนกลับ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ในโค้ดที่ถูกคอมไพล์ทั้งหมดหรือบางส่วน คุณไม่สามารถมอบหมายหรือถ่ายโอนสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ ข้อตกลงนี้ หรือสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะโดยการดำเนินการตามกฎหมายหรืออย่างอื่น (“การพยายามถ่ายโอน”) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราและชำระค่าธรรมเนียมการโอนที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันของเรา ความพยายามในการถ่ายโอนใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้อย่างเป็นรูปธรรม และตามทางเลือกของเรา อาจส่งผลให้ข้อตกลงและสิทธิ์ที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงทันที บทบัญญัติของส่วนนี้จะคงอยู่ต่อไปหลังจากสิ้นสุดข้อตกลงนี้

บริการอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัด เช่น พื้นที่จัดเก็บไฟล์ดิจิทัลที่มีอยู่ หรือข้อจำกัดอื่น ๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขีดจำกัด ตลอดจนระดับการใช้งานของคุณจะมีให้บริการแก่คุณผ่านบริการ เพื่อที่คุณจะสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามของคุณได้

เราจะให้การปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการเป็นระยะ บริการของคุณจะได้รับการอัปเดตเป็นระยะระหว่างช่วงการสมัครของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การอัปเดตอาจต้องการการกำหนดค่าหรือการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้ ซึ่งถ้าจำเป็นจะเป็นค่าใช้จ่ายของคุณ คุณมีสิทธิ์ได้รับการอัปเดตสำหรับโมดูลที่คุณซื้อเท่านั้น สำหรับซอฟต์แวร์ที่คุณซื้อ คุณอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับการอัปเดต หากในช่วงระยะเวลาหนึ่งตั้งแต่ซื้อซอฟต์แวร์ คุณไม่ได้ดูแลรักษาแพ็คเกจการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง

เรารับประกันว่าในระหว่างระยะเวลาของบริการหรือระหว่างระยะเวลาของแพ็คเกจการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งคุณได้ชำระเงินแล้ว ซอฟต์แวร์หรือบริการที่คุณซื้อ เมื่อใช้ตามเอกสารประกอบจะทำงานตามเอกสารประกอบ เราไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์หรือบริการนั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะว่าจะตอบสนองความต้องการของคุณหรือการดำเนินการจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด การรับประกันใด ๆ จะยุติลงเมื่อคุณได้แก้ไขซอฟต์แวร์หรือแก้ไขซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

7. ข้อจำกัด

7.1 คุณต้องไม่ทำสำเนาหรือใช้โซลูชั่นหรือเอกสารกำกับโปรแกรมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อที่ 3. ของข้อตกลงฉบับนี้ คุณต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใด ๆ: (1) ใช้หมายเลขสิทธิ์การใช้งาน ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน และรหัสหรือหมายเลขการอนุญาตอื่นใดที่ผู้จำหน่ายให้มาที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นใด ๆ บนอุปกรณ์หรือเกินกว่าจำนวนอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขที่ใช้บังคับ (2) เปิดเผยหมายเลขสิทธิ์การใช้งาน ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน รหัสหรือหมายเลขการอนุญาตใด ๆ ต่อบุคคลอื่นใด ๆ นอกเหนือจากผู้จำหน่ายหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จำหน่าย (3) ยกเว้นตามที่กฎหมายอนุญาตไวเอย่างชัดแจ้ง (ก) ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดการประกอบ คอมไฟล์กลับ แปล สร้างใหม่ แปลง หรือตัดทอนโซลูชั่นใด ๆ หรือส่วนใด ๆ ของโซลูชั่น (รวมทั้งโดยไม่จำกัดเฉพาะลายเซ็นมัลแวร์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ และชุดคำสั่งการตรวจจับมัลแวร์) หรือ (ข) เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือดัดแปลงด้วยวิธีอื่น ๆ สำหรับโซลูชั่นใด ๆ (รวมทั้งโดยไม่จำกัดเฉพาะลายเซ็นมัลแวร์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ และชุดคำสั่งการตรวจจับมัลแวร์) (4) เผยแพร่ ขายต่อ แจกจ่าย แพร่สัญญาณ ส่งผ่าน สื่อสาร โอนย้าย ให้จำนำ ให้เช่า แบ่งปันหรือให้สิทธิ์การใช้งานต่อโซลูชั่นใด ๆ (5) ใช้โซลูชั่นใด ๆ เพื่อจัดการหน่วยงานของบุคคลที่สามหรือมอบสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้งานโซลูชั่นใด ๆ แก่บุคคลที่สามต่อหน่วยงานบริการ การแบ่งใช้เวลา บริการสมัครสมาชิก หรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน หรือพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้หรือเงื่อนไขที่ใช้บังคับ (6) ใช้โซลูชั่นใด ๆ เพื่อมอบหรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นการแข่งขันกับโซลูชั่น (7) ใช้โซลูชั่นใด ๆ ในลักษณะที่ละเมิดละเมิดนโยบายการใช้งานอันเป็นที่ยอมรับที่ผู้จัดจำหน่ายประกาศแจ้งไว้ (8) ใช้หรือพยายามใช้โซลูชั่นใด ๆ เพื่ออัปโหลด จัดเก็บ หรือถ่ายโอนข้อมูลดิบ ข้อมูล หรือเนื้อหาใด ๆ ที่; ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม; มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ ดูถูก หมิ่นประมาท หรือน่ารังเกียจทุกชนิด; หรือสร้างความเสียหาย ทำให้เสียความสามารถ หรือสร้างความบกพร่องให้แก่การปฏิบัติงานของโซลูชั่น (9) ได้มาหรือพยายามทำให้ได้มาซึ่งสิทธิ์การเข้าถึงโซลูชั่นใด ๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับโซลูชั่น หรือเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ หรือส่งมอบผ่านโซลูชั่นโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม รวมถึงการเจาะระบบ การปลอมตัว การหาทางหลบเลี่ยง หรือเอาชนะไฟร์วอลล์ใด ๆ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ หรือการป้องกันหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ (10) ทดสอบหรือวัดเกณฑ์มาตรฐาน หรือเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการทดสอบหรือการวัดเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับโซลูชั่นใด ๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จำหน่าย หรือ (11) ทำลายหรือหลบเลี่ยง พยายามที่จะทำลายหรือหลบเลี่ยง หรืออนุญาตหรือช่วยเหลือบุคคลที่สามใด ๆ ในการทำลายหรือหลบเลี่ยงการควบคุมในการติดตั้ง หรือใช้สำเนาโซลูชั่นใด ๆ

7.2 บางโซลูชั่นมอบสิทธิพิเศษในการดูแลระบบให้แก่คุณหรือผู้ใช้รายอื่น นอกเหนือจากสิ่งอื่น ๆ โดยสามารถอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบติดตามอุปกรณ์อื่นและ/หรือสถานะของโซลูชั่นที่นำมาใช้บนอุปกรณ์อื่น รวมทั้งสถานะการเป็นสมาชิก การแจ้งเตือนและข้อความของโซลูชั่น เป็นต้น คุณแสดงตัวและรับรองว่าคุณจะใช้สิทธิพิเศษของผู้ดูแลระบบเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และโซลูชั่นที่คุณได้รับอนุญาต และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ คุณแสดงตัวและรับรองอีกด้วยว่าคุณมีอำนาจในการยอมรับข้อตกลงฉบับนี้และติดตั้งโซลูชั่นลงบนอุปกรณ์ในนามของเจ้าของและผู้ใช้อุปกรณ์ที่ดูแลเหล่านั้น และยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ในนามของเจ้าของและผู้ใช้มา ณ ที่นี้

7.3 โซลูชั่นบางตัวอาจอนุญาตให้คุณสามารถเผยแพร่หรือแบ่งปันเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นหรือได้รับจากแหล่งอื่นให้กับบุคคลอื่น (“เนื้อหาผู้ใช้”) คุณรักษาสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ และทั้งหมดที่คุณถืออยู่แล้วภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณเผยแพร่และแบ่งปันผ่านโซลูชั่น โดยขึ้นอยู่กับสิทธิ์ สิทธิ์การใช้งาน และเงื่อนไขอื่น ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งสิทธิ์พื้นฐานใด ๆ ของบุคคลอื่นในเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณอาจใช้หรือปรับเปลี่ยน คุณมอบสิทธิ์และสิทธิ์การใช้งานไม่เฉพาะเจาะจง ไม่มีข้อจำกัด ไม่มีเงื่อนไข ไม่จำกัด ทั่วโลก เพิกถอนไม่ได้ ตลอดกาลและไม่มีค่าสิทธิ ให้แก่ผู้จำหน่ายในการใช้งาน คัดลอก บันทึก แจกจ่าย ผลิตซ้ำ เปิดเผย ขาย ขายต่อ ให้สิทธิ์ต่อ (ผ่านหลายระดับ) ปรับเปลี่ยน แสดง แสดงโดยสาธารณะ ส่งผ่าน เผยแพร่ ออกอากาศ แปล สร้างงานที่ได้มาจาก และใช้ประโยชน์อื่นในลักษณะใด ๆ ก็ตาม สำหรับส่วนทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ของเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณเผยแพร่หรือแบ่งปันผ่านโซลูชั่น (และงานที่ได้มาจากนั้น) เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาโซลูชั่นให้แก่คุณเพียงอย่างเดียวภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ แต่ละครั้งที่คุณเผยแพร่หรือแบ่งปันเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ คุณแสดงตนและรับรองว่าคุณมีอายุครบนิติภาวะบริบูรณ์ในรัฐที่คุณอาศัยอยู่ และเป็นผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองตามกฎหมาย หรือมีการยินยอมที่ถูกต้องทุกประการจากผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ใด ๆ ที่บรรยายไว้หรือมีส่วนร่วมต่อเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณเผยแพร่หรือแบ่งปัน และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผู้ใช้นั้นว่า: (1) คุณเป็นผู้เขียนและเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวของทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์อื่น ๆ ต่อเนื้อหาผู้ใช้นั้น หรือคุณมีสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการเผยแพร่หรือแบ่งปันเนื้อหาผู้ใช้และมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้จำหน่ายในการใช้งานตามที่อธิบายไว้ในมาตรานี้ ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีภาระผูกพันของผู้จำหน่ายใด ๆ ในการขอรับการยินยอมจากบุคคลที่สามใด ๆ และไม่มีการสร้างภาระผูกพันหรือความรับผิดใด ๆ ของผู้จำหน่าย (2) เนื้อหาผู้ใช้มีความถูกต้อง (3) เนื้อหาผู้ใช้ ตามการใช้งานที่อนุญาตของผู้จำหน่ายและการใช้ประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ไม่และจะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ และ (4) เนื้อหาผู้ใช้จะไม่ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ หรือเป็นสาเหตุให้มีการบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลใด ๆ

8. ขอบเขตของการประกัน การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

8.1 ภายใต้ส่วนที่เหลือของข้อที่ 8. นี้ ผู้จำหน่ายรับประกันว่าโซลูชั่นจะทำงานหรือจะใช้งานได้จริงตามที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับโปรแกรมเป็นระยะเวลาสามสิบ (30) วันหลังจากที่คุณได้รับโซลูชั่นครั้งแรก หากต้องการใช้สิทธิ์การรับประกัน คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากแหล่งที่คุณซื้อโซลูชั่น หากโซลูชั่นไม่สามารถทำงานได้ตามที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับโปรแกรม ความรับผิดทั้งหมดและความรับผิดแต่เพียงผู้เดียวของผู้จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย และตัวแทน และการเยียวยาเพียงอย่างเดียวเฉพาะสำหรับคุณจะถูกจำกัดอยู่กับทางเลือกของผู้จำหน่าย อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้: (1) การเปลี่ยนทดแทนโซลูชั่น หรือ (2) การส่งคืนโซลูชั่นเพื่อคืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการที่คุณจ่ายไปสำหรับโซลูชั่น (“ค่าธรรมเนียม”) การรับประกันนี้ใช้ได้กับโซลูชั่นตามที่ส่งให้ครั้งแรกเท่านั้น และใช้ไม่ได้กับการปรับปรุงหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากการผสม การทำงานหรือการใช้โซลูชั่นกับซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ผู้จำหน่ายไม่ได้ให้มา หรือโดยอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้จำหน่ายตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร

8.2 ผู้จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย และตัวแทนไม่รับประกันประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ที่คุณอาจได้รับโดยใช้โซลูชั่นหรือเอกสารกำกับโปรแกรมใด ๆ การเยียวยาในส่วนนี้ระบุถึงการเยียวยาเพียงอย่างเดียวและเฉพาะสำหรับผู้ใช้ของผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนในกรณีที่ไม่เป็นไปตามการรับประกัน นอกเหนือจากขอบเขตของการประกันที่ระบุไว้ข้างต้น โซลูชั่นได้รับการจัดหาให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และผู้จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย และตัวแทนไม่ได้ให้การรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือเงื่อนไขและเป็นไปตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ปฏิเสธเงื่อนไขและการรับประกันใด ๆ และทั้งหมดที่แสดงนัยโดยพระราชบัญญัติ กฎหมายจารีตประเพณี หลักนิติศาสตร์ หรือทฤษฎีของกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ความสามารถที่จะขายได้ คุณภาพที่เหมาะสม หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใด ๆ เฉพาะ ผู้จำหน่ายไม่รับประกันว่าการทำงานของโซลูชั่นจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด โซลูชั่นจะทำงานอย่างถูกต้องบนอุปกรณ์ที่ให้มาใด ๆ หรือด้วยการกำหนดค่าเฉพาะของฮาร์ดแวร์และ/หรือซอฟต์แวร์ หรือว่าโซลูชั่นจะให้การปกป้องที่สมบูรณ์สำหรับความถูกต้องของข้อมูลที่เลือก สารสนเทศหรือเนื้อหาที่จัดเก็บหรือส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต

8.3 โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดของข้อตกลงฉบับนี้ โซลูชั่นทั้งหมดที่มอบให้แก่คุณโดยไม่มีค่าธรรมเนียม (รวมถึงโซลูชั่นที่จัดหาให้แบบ “ไม่มีค่าใช้จ่าย” “ทดลองใช้งาน” หรือ “เบต้า” โซลูชั่น) ถูกจัดหาให้แก่คุณ “ตามสภาพที่เป็นอยู่”, “มีข้อผิดพลาดทั้งหมด” และ “ตามที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ และไม่มีการสนับสนุนหรือบริการอื่นๆ จากผู้จำหน่าย

8.4 ผู้จำหน่ายปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดสำหรับโซลูชั่น รวมถึงการสูญเสียหรือความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการที่ข้อมูลสูญหายหรือตกอยู่ในความเสี่ยงซึ่งมีสาเหตุมาจากโซลูชั่น ผู้จำหน่ายไม่รับประกันใด ๆ ว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยหรืออย่างแน่นหนา โซลูชั่นอาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับอุปกรณ์ของคุณซึ่งอาจส่งผลอันไม่พึงประสงค์ต่อฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ เช่น การลบไฟล์ระบบหรือไฟล์แอปพลิเคชันที่โซลูชั่นพบว่าติดไวรัส (อย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง) คุณรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของคุณอันเป็นผลมาจากการใช้โซลูชั่น โซลูชั่นไม่คงทนต่อความเสียหายและไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่อันตรายซึ่งจำเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยเมื่อเกิดข้อผิดพลาด (fail-safe)

8.5 ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้จำหน่ายหรือบริษัทใด ๆ ที่ควบคุม ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมโดยทั่วไปของผู้จำหน่าย (รวมเรียกกว่า “กลุ่มผู้จำหน่าย”) หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้อง ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ตัวแทน ซัพพลายเออร์ ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายที่เป็นเจ้าของเครือข่ายซึ่งใช้ส่งมอบโซลูชั่น หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นๆ จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายเพื่อการลงโทษ หรือความเสียหายพิเศษใด ๆ ก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุหรือทฤษฎีความรับผิด หรือความเสียหายใด ๆ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) ที่เกิดขึ้นสำหรับการสูญเสียธุรกิจ กำไร หรือรายได้ การสูญเสียความเป็นส่วนตัว การสูญเสียการใช้อุปกรณ์หรือโซลูชั่นใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โซลูชั่น) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทดแทนหรือการเปลี่ยนสินค้าและบริการ การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ หรือการสูญเสียด้านการเงินอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้หรือโซลูชั่นที่จัดหาให้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ แม้ว่าผู้จำหน่ายได้พิจารณาถึงความเป็นได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม สมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายจะไม่รับผิดใด ๆ สำหรับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ หรือความเสียหาย การลบทิ้ง การโจรกรรม การทำลาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือการสูญหายของข้อมูล สารสนเทศหรือเนื้อหาที่ส่งผ่าน ได้รับหรือจัดเก็บไว้โดยหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่น โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่ากรณีใด ๆ ความรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ของผู้จำหน่าย สมาชิกใด ๆ ของกลุ่มผู้จำหน่าย หรือของผู้แทนจำหน่ายหรือตัวแทนจะไม่เกินจำนวนค่าธรรมเนียมที่คุณชำระเป็นค่าโซลูชั่นตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก

8.6 ข้อยกเว้นและข้อจำกัดการรับผิดที่ระบุไว้ข้างต้น สมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายและตัวแทนไม่ได้จำกัดความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือการฉ้อโกงเกินขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

9. การรักษาความลับ

ตามที่ใช้ในข้อตกลงนี้ “ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึงข้อมูลที่เปิดเผยโดยฝ่ายหนึ่ง (“ฝ่ายเปิดเผย”) ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง (“ฝ่ายรับ”) ไม่ว่าจะเปิดเผยด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งถูกกำหนดหรือควรเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล เป็นความลับ ข้อมูลที่เป็นความลับของคุณรวมถึงข้อมูลของคุณ และข้อมูลที่เป็นความลับของเรารวมถึงซอฟต์แวร์ บริการ และเอกสารของเรา ข้อมูลที่เป็นความลับยังรวมถึงข้อมูลทางเทคนิค กระบวนการทางธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนผลิตภัณฑ์ แผนการตลาด และอื่นๆ ข้อมูลที่เป็นความลับจะไม่รวมถึงข้อมูลที่ (a) เป็นหรือมีให้บริการแก่สาธารณะทั่วไปโดยปราศจากการละเมิดโดยฝ่ายผู้รับ (b) เป็นที่รู้กันอยู่แล้วในฝ่ายผู้รับก่อนที่จะเปิดเผยโดยฝ่ายเปิดเผย (c) ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยฝ่ายรับและ (d) ต้องเปิดเผยตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ และ/หรือตามคำขอของหน่วยงานใด ๆ

ฝ่ายที่รับจะต้องใช้ความระมัดระวังในระดับเดียวกับที่ใช้ในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของตนเอง และอย่างน้อยในระดับการดูแลที่สมเหตุสมผล เพื่อปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ ฝ่ายที่รับจะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับนอกขอบเขตของข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายที่เปิดเผย และจะจำกัดการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับแก่พนักงาน ผู้รับจ้าง และตัวแทน รวมถึงผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตซึ่งต้องการข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับข้อตกลงนี้ และผู้ที่ได้ลงนามในข้อตกลง อย่างน้อยก็เข้มงวดพอๆ กับข้อตกลงนี้ เพื่อเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ

ฝ่ายที่รับข้อมูลอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับเมื่อกฎหมายบังคับให้ทำเช่นนั้น โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องแจ้งให้ฝ่ายที่เปิดเผยทราบเกี่ยวกับการเปิดเผยที่บังคับนั้นก่อน เว้นแต่กฎหมายจะห้ามมิให้ทำเช่นนั้น และให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฝ่ายที่เปิดเผยหากพวกเขาต้องการโต้แย้งการเปิดเผย

คุณยินยอมให้เราเปิดเผยว่าคุณเป็นผู้ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการเพื่อจุดประสงค์ในการดูแลรายชื่อลูกค้าของเรา โดยมีเงื่อนไขว่าเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ นอกเหนือจากชื่อบริษัทของคุณและระยะเวลาที่คุณใช้ซอฟต์แวร์นี้ หรือบริการ

10. ความเป็นส่วนตัว การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

10.1 ท่านรับทราบและยอมรับว่าโซลูชั่นอาจสื่อสารกับเทคโนโลยีระบบคลาวด์ของผู้จำหน่ายโดยอัตโนมัติเพื่อให้สามารถทำงานได้ และเพื่อให้โซลูชั่นและผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของผู้จำหน่ายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท่านสามารถถอนความยินยอมให้มีการสื่อสารดังกล่าวได้ด้วยการถอนการติดตั้งโซลูชั่นเท่านั้น

10.2 ผู้จำหน่ายจะประมวลผลข้อมูลและข้อมูลดิบบางอย่าง (ซึ่งอาจมีข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับ: (1) ผู้ใช้โซลูชั่นและ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ซึ่งใช้โซลูชั่น; (2) โซลูชั่นและ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ซึ่งใช้โซลูชั่น ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จำหน่ายที่ www.kodeendpoint.com

11. การสิ้นสุด

ข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อท่านละเมิดข้อผูกพันใด ๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้ (รวมถึงการละเมิดข้อผูกพันใด ๆ ของท่านในหัวข้อ 3 หรือ 7 ซึ่งจะส่งผลให้เสียสิทธิ์ใด ๆ ที่ท่านอาจมีในการรับโปรแกรมปรับปรุงโซลูชั่นหรือการคืนค่าธรรมเนียม) ผู้จำหน่ายสงวนสิทธิ์ในการเยียวยาอื่นใดที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายในกรณีที่ท่านละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งส่งผลเสียต่อผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทน ข้อจำกัดความรับผิดและการปฏิเสธการรับประกันและความรับผิดสำหรับความเสียหายที่ระบุในที่นี้จะยังคงมีผลแม้ข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลงแล้วก็ตาม ไม่มีบทบัญญัติของข้อตกลงฉบับนี้ที่จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ เว้นแต่การสละสิทธิ์ดังกล่าวจะเป็นในการเขียนและลงนามโดยผู้ขาย หากบทบัญญัติของข้อตกลงนี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์

12. การแยกออกจากภาระผูกมัด

หากบทบัญญัติใดในข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือผิดกฎหมาย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกตัดขาดจากข้อตกลงนี้ และบทบัญญัติที่เหลือในข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

13. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้นี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ ถูกแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567