KODE ENDPOINT Management

หน่วยงานภาครัฐ

เห็นภาพ ออกรายงานรวดเร็ว
ติดตามทุกแง่มุม ด้วยความปลอดภัยสูงสุด

การบริหารจัดการระบบ IT ในหน่วยงานราชการและภาครัฐเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ KODE ENDPOINT เป็นทางเลือกที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการได้
การบริหารจัดการ IT ในหน่วยงานราชการและภาครัฐไม่เพียงแต่ต้องการความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาระบบ แต่ยังต้องการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ KODE ENDPOINT เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกระบบงาน เพื่อให้หน่วยงานราชการและภาครัฐสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
หน่วยงานราชการและภาครัฐสามารถใช้ KODE ENDPOINT เพื่อดูแลและควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบ IT ในหน่วยงาน ความสามารถในการรีโมทคอนโทรล การจัดการการอัปเดตและการแก้ไขข้อบกพร่อง รวมถึงการบริหารจัดการระบบการเข้าถึง ช่วยให้การดูแลรักษาระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
KODE ENDPOINT ช่วยให้ทีม IT หรือผู้ดูแลระบบของหน่วยงานภาครัฐสามารถดูแลและแก้ไขปัญหาในระบบที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการดูแลระบบแบบระยะไกล เพื่อสนับสนุนการทำงาน การดูแลระบบ และการแก้ปัญหาต่างๆ ได้แก่
  • การบริหารจัดการคำขอบริการ ช่วยในการจัดการและตอบสนองต่อคำขอบริการที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ
  • การติดตามและแก้ไขปัญหา ช่วยในการติดตามและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ IT ในหน่วยงานราชการ
  • การตรวจสอบระดับบริการ (SLA) ช่วยในการตั้งค่าและติดตาม SLA เพื่อให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
  • การวิเคราะห์และรายงาน มีระบบรายงานที่ชัดเจนและการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถช่วยในการตัดสินใจและการวิเคราะห์ปัญหา
  • การให้บริการลูกค้าระยะไกล: หน่วยงานภาครัฐที่มีการให้บริการลูกค้าหรือประชาชนในระยะไกลสามารถใช้ KODE ENDPOINT เพื่อให้การสนับสนุนและการบริการที่มีประสิทธิภาพ
  • การจัดการทางไกล: การทำงานทางไกลทำให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาและดูแลรักษาระบบ IT ที่ต่างที่ตั้ง ต่างเขต ต่างพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การแก้ไขปัญหาทางไกล: ช่วยในกระบวนการแก้ไขปัญหาทาง IT ที่เกิดขึ้นทางไกลโดยทันที ทำให้ลดเวลาแก้ไขปัญหาได้มาก
  • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: KODE ENDPOINT มีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูง รวมถึงการให้สิทธิ์และการเข้ารหัสที่เข้มงวด ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัย
  • การทำงานร่วมกันทางไกล: KODE ENDPOINT ช่วยในการทำงานร่วมกันทางไกลของทีม ทำให้การประสานงานในโครงการหรืองานที่ต้องการความร่วมมือสามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การบริหารจัดการทรัพยากรไอที: ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถดูแลรักษาระบบ IT ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยในการดูแล ควบคุมทรัพยากรไอทีของหน่วยงาน และการแก้ไขปัญหาทางไกล
ในทำนองเดียวกัน KODE ENDPOINT มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับใช้ได้ตามความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กร การใช้ KODE ENDPOINT อาจช่วยให้หน่วยงานภาครัฐเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลและให้บริการที่มีประสิทธิภาพในสภาพที่ต้องการการทำงานระยะไกล สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงาน IT ในหน่วยงานภาครัฐหรือราชการ ช่วยในการเพิ่มประสิทธิผลของการให้บริการ และสนับสนุนการดำเนินการทางไอทีอย่างเป็นระบบ
KODE ENDPOINT ช่วยให้ทีม IT หรือผู้ดูแลระบบของหน่วยงานภาครัฐสามารถดูแลและแก้ไขปัญหาในระบบที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการดูแลระบบแบบระยะไกล เพื่อสนับสนุนการทำงาน การดูแลระบบ และการแก้ปัญหาต่างๆ ได้แก่

Technical Support Teams: ทีมงานที่ให้บริการ support แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้ใช้งาน เพื่อบริหารจัดการปัญหา ติดตามและแก้ไขข้อขัดข้อง รวบรวมข้อมูล และจัดการกับทรัพยากร IT ต่าง ๆ ในองค์กร และต้องการ remote access ไปยังอุปกรณ์หรือระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

Project Managers: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการวางแผน ดำเนินการ และติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ

Branch Managers or Distributed Teams: ผู้บริหารสาขาหรือทีมงานที่มีสาขาหรือทีมงานที่แยกต่างที่สามารถใช้ KODE ENDPOINT เพื่อควบคุมและดูแลทรัพยากร IT ในทุกที่ ทุกเวลา

ผู้บริหารทรัพยากรทางเทคโนโลยี: หน่วยงานที่มีทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่กระจายตัวทั่วสถานที่ สามารถใช้ KODE ENDPOINT เพื่อควบคุมและดูแลทรัพยากร IT ระยะไกล

Security Professional: ผู้ที่ต้องการดูแลและควบคุมการ remote access เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบ

KODE ENDPOINT มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้กับลักษณะงานที่ต่างกันได้ ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ remote access และการจัดการระบบ IT ในทุกชนิดของธุรกิจหรือองค์กร

BENEFITS

การให้บริการจากระยะไกล

หน่วยงานภาครัฐที่มีการให้บริการลูกค้าหรือประชาชนในระยะไกลสามารถใช้ KODE 2024 เพื่อให้การสนับสนุนและการบริการที่มีประสิทธิภาพ

การติดตามและแก้ไขปัญหา

KODE ENDPOINT มีความสามารถช่วยในการติดตามและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ IT ในหน่วยงานราชการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์และการรายงาน

การบริหารจัดการทรัพยากรไอที

ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถดูแลรักษาระบบ IT ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยในการดูแล ควบคุมทรัพยากรไอทีของหน่วยงาน และการแก้ไขปัญหาทางไกล

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

KODE ENDPOINT มีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูง รวมถึงการให้สิทธิ์และการเข้ารหัสที่เข้มงวด ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัย

KODE ENDPOINT มีความยืดหยุ่นที่สูงและสามารถปรับใช้ได้ตามความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กร

การใช้ KODE ENDPOINT อาจช่วยให้หน่วยงานภาครัฐเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลและให้บริการที่มีประสิทธิภาพในสภาพที่ต้องการการทำงานระยะไกล สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงาน IT ในหน่วยงานภาครัฐหรือราชการ ช่วยในการเพิ่มประสิทธิผลของการให้บริการ และเพิ่มความมีระบบในการดำเนินการงาน

สนับสนุนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สนใจ KODE ENDPOINT™

ต้องการติดต่อ สอบถาม หรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ KODE ENDPOINT

อ่าน brochure ฉบับล่าสุด ซึ่งเราให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัยและจากระยะไกล