การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักการความเป็นส่วนตัว

KODE ENDPOINT ให้ความสําคัญ
กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
การควบคุมการใช้ข้อมูล และป้องกัน
การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
คำประกาศ
เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ดำเนินการโดย KODE ENDPOINT
และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการใช้คุกกี้

รายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้
และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน
ซึ่ง KODE ENDPOINT ใช้เพื่อเก็บ
รวบรวมและประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน
การใช้สิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

แบบคำขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล