Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

หลักการความเป็นส่วนตัว

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดังที่ท่านอาจเคยได้ทราบเรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือที่เรียกกันว่า PDPA ( Personal Data Protection Act ) ซึ่งมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบนับจากวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หลายท่านอาจสงสัยว่า PDPA คืออะไรและจะส่งผลอย่างไรต่อท่าน? PDPA ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บุคคลสามารถควบคุมวิธีการเก็บรวบรวม การเข้าถึง การถ่ายโอน การเพิกถอนคำยินยอม รวมไปถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาได้มากขึ้น ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยห้ามมิให้ผู้อื่นนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่งโดยที่เจ้าของข้อมูลมิได้ยินยอม ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ. นี้ คือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะถูกเก็บผ่านช่องทาง Online หรือ Offline ข้อมูลที่เป็นการทำให้ระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ อีเมล IP address หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์และผู้แทนจำหน่าย KODE ENDPOINT ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอยู่เสมอ

หลักการสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

หลักการต่อไปนี้ เป็นหลักการที่ KODE ENDPOINT ใช้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติสำคัญสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นหลักสำหรับคุ้ครองสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อาจจะต้องถูกนำไปประมวลผล

ถูกกฏหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส:

การจำกัดวัตถุประสงค์: เก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น โดยจะแจ้งสิทธิ รายละเอียด วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล และจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสมอ

การใช้ข้อมูลอย่างจำกัด: การใช้ข้อมูลจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสมอ และจะใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เท่านั้น

ความแม่นยำ:

การจำกัดการจัดเก็บข้อมูล: ข้อจำกัดในการเก็บข้อมูล จะเก็บเท่าที่จำเป็น โดยชอบด้วยกฎหมาย และจะลบเมื่อพ้นระยะเวลาที่จำเป็นหรือที่ได้แจ้งไว้

ความสมบูรณ์ และความลับ:

ความรับผิดชอบ:

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นนี้จัดทำโดย บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์และผู้แทนจำหน่าย KODE ENDPOINT เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมาย หากท่านสนใจควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางกฏหมายเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA เพิ่มเติม

อัพเดตล่าสุด 27 พฤษภาคม 2565